Apel polskich organizacji pozarządowych w przededniu oficjalnej wizyty Prezydenta Ukrainy w Polsce

15.12.2014

Apel polskich organizacji pozarządowych w przededniu oficjalnej wizyty Prezydenta Ukrainy w Polsce

[Украинская версия ниже]

Ukraińcy wychodząc przez rokiem na kijowski Majdan pokazali, że chcą żyć w wolnym i demokratycznym kraju. W państwie, które jest częścią Europy i respektuje jej wartości. Zapłacili za to ogromną cenę. Teraz starają się zmieniać swój kraj, mimo aneksji Krymu i wojny na wschodzie Ukrainy oraz tragicznego stanu państwa i gospodarki, do którego doprowadziły rządy poprzedniego prezydenta, a także zaniedbania i zaniechania wcześniejszych ekip.

Polska od lat wspiera Ukrainę wierząc, że niepodległość, stabilność i dobrobyt ukraińskiego państwa są naszym żywotnym interesem. Pod tym przekonaniem podpisywały się wszystkie polskie rządy od 1989 roku. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza zbudowano sieć współpracy między polskimi i ukraińskimi miastami, instytucjami i społeczeństwami oraz zwykłymi ludźmi z obu krajów. Szczególną rolę w budowaniu tych relacji odgrywali zawsze przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Stworzony został państwowy i pozarządowy system wsparcia tych relacji. Jednak, w obliczu ogromu wyzwań, bezprecedensowego zagrożenia ze strony Rosji, przed którymi stoi społeczeństwo ukraińskie, nasze dotychczasowe zaangażowanie jest wysoce niewystarczające.

Polska musi udzielić Ukrainie większego wsparcia w postaci wiedzy eksperckiej, wymiany doświadczeń, ale też środków finansowych potrzebnych do naprawy państwa i sposobu jego zarządzania, zreformowania gospodarki oraz zbliżenia tego kraju, zgodnie z wolą jego obywateli, do Unii Europejskiej. Dużą rolę do odegrania mają tu polskie organizacje pozarządowe, think tanki i niezależne instytucje eksperckie.

Polacy pokazali swą solidarność z Ukraińcami podczas wydarzeń na Majdanie, organizując akcje i kampanie poparcia dla demonstrujących, ofiarnie wspierając rannych oraz ich rodziny, przyjmując ukraińską młodzież na polskie uczelnie. Dziś polskie organizacje pozarządowe starają się nieść pomoc rzeszom uchodźców z Krymu i obszarów ogarniętych walkami. Prowadzą zbiórki publiczne, wysyłają odzież, żywność, leki.

To jednak za mało. Z powodu konfliktu prawie 800 tysięcy obywateli Ukrainy musiało opuścić swoje domy. Z taką ilością osób przesiedlonych nie poradzi sobie sam żaden rząd, tego obciążenia nie udźwignie nawet najlepiej zorganizowane i zamożne społeczeństwo. Państwo polskie powinno zdecydowanie zareagować i przeznaczyć realne środki na pomoc humanitarną dla ofiar konfliktu. Już dziś, zanim nadciągnie zima.

 

Warszawa, 15 grudnia 2014

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Europejski Instytut na rzecz Demokracji

Fundacja Ari Ari

Fundacji Edukacja dla Demokracji

Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Fundacja Inna Przestrzeń

Fundacja Partners Polska

Fundacja Pomocy Dzieciom „Krzyk”

Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej

Fundacja Szkoła Liderów

Fundacja Współpracy Kobiet, Network of East West Women

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Instytut Spraw Publicznych

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe

Polska Akcja Humanitarna

Polska Fundacja im.  Roberta Schumana

Stowarzyszenie Willa Decjusza

Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

Związek Ukraińców w Polsce


 

Звернення польських громадських організацій напередодні офіційного візиту Президента України до Польщі

 

Вийшовши рік тому на київський Майдан, українці показали, що хочуть жити у вільній і демократичній країні. У державі, яка є частиною Європи і визнає її цінності. Заплатили за це високу ціну. Тепер прагнуть змінити свою країну, попри анексію Криму і війну на сході України, попри драматичний стан держави й економіки, до якого довело правління попереднього президента, а також некомпетентність і недбальство попередніх владних команд.

Польща роками підтримує Україну, з вірою, що незалежність, стабільність і добробут української держави становлять наш життєвий інтерес. Під цим переконанням підписувалися польські уряди від 1989 року. Упродовж останньої чверті століття збудовано мережу співпраці між польськими та українськими містами, інституціями і суспільствами, а також між звичайними людьми з обох країн. Особливу роль у будуванні цієї мережі завжди відігравали представники громадянського суспільства. Створено державну і громадську систему підтримки польсько-українських стосунків. Проте перед величезними викликами й безпрецедентною загрозою з боку Росії, з якими зіткнулося українське суспільство, нинішнього залучення у справи України не досить.

Польща повинна надати Україні більшу підтримку, ділячись експертним знанням, досвідом, а також фінансовими засобами для реформи державних інституцій та способу державного управління, реформи економіки та зближення України з Європейським Союзом, згідно з волею її громадян. Велику роль тут повинні відіграти польські громадські організації, think tanks та незалежні експертні інституції.

Поляки показали свою солідарність з українцями під час подій на Майдані, організовуючи акції і кампанії підтримки демонстрантів, жертовно допомагаючи пораненим та їхнім родинам, приймаючи українську молодь до польських вищих шкіл. Сьогодні польські громадські організації стараються допомагати масам біженців з Криму і теренів, охоплених бойовими діями. Вони збирають кошти, надсилають одяг, продукти, ліки.

Проте цього замало. Через воєнний конфлікт майже 800 тисяч громадян України мусило покинути свої домівки. З такою кількістю переселенців самостійно не дасть собі ради жоден уряд, такий тягар не підніме навіть найбільш організоване і заможне суспільство. Польська держава повинна рішуче зареагувати і призначити реальні фінансові засоби на гуманітарну допомогу для жертв конфлікту. Вже сьогодні, поки не вдарила зима.

 

Варшава, 15 грудня 2014 року

 

Гельсінська Фундація Прав Людини

Європейський Інститут для Демократії

Інститут Публічних Справ

Колегія Східної Європи ім. Яна Новака-Єзьоранського

Малопольське Освітнє Товариство

Об'єднання „Willa Decjusza”

Об'єднання Українців у Польщі

Польська Гуманітарна Акція

Польська Фундація ім. Роберта Шумана

Східноєвропейський Демократичний Центр

Фундація Арі Арі

Фундація Допомоги Дітям “Крик”

Фундація “Інший Простір”

Фундація Лабораторія Суспільних Досліджень та Інновацій “Корабельня”

Фундація Менеджерських Ініціатив 

Фундація “Освіта для Демократії”

Фундація “Partners Polska”

Фундація Польсько-Чесько-Словацької Солідарності

Фундація Польсько-Української Співпраці  PAUCI

Фундація Розвитку Локальної Демократії

Фундація Співпраці Жінок “Network of East West Women”

Фундація ім. Стефана Баторія

Фундація “Школа Лідерів”

Центр Громадянської Освіти


Autor zdjęcia: Sasha Maksymenko