Grupa Zagranica na konferencji „Jaka współpraca rozwojowa po 2015 roku?”

19.02.2016

21 stycznia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się konferencja „Od Afganistanu po Zambię – jaka współpraca rozwojowa po 2015 roku?”. Organizatorami konferencji byli: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Instytut Politologii UKSW oraz Fundacja Collegium Interethinicum. Honorowy patronat nad konferencją objął Minister Spraw Zagranicznych.

Gościem specjalnym konferencji była Marjeta Jager, Zastępca Dyrektora Generalnego z Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju, która podsumowała efekty realizacji Milenijnych Celów Rozwoju oraz podkreśliła, że nowa agenda rozwojowa na najbliższe 15 lat, którą wyznaczają Zrównoważone Cele Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs), musi być realizowana solidarnie przez wszystkie państwa. Szczegółowo opracowane wskaźniki realizacji SDG-sów mają być dostępne w marcu tego roku. Ponadto Marjeta Jager przypomniała motto obchodzonego w 2015 roku pierwszego Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju: „Nasz świat. nasza godność. nasza przyszłość”, podkreślając: - To coś więcej niż slogan, który oparty jest na wspólnym przeświadczeniu, że wszyscy mamy swój udział w kreowaniu przyszłości tego coraz bardziej współzależnego świata.

Pani Minister Joanna Wronecka, podsekretarz stanu ds. współpracy rozwojowej oraz polityki afrykańskiej i bliskowschodniej przypomniała o zobowiązaniu Polski do zwiększania oficjalnej pomocy rozwojowej do poziomu 0,33% dochodu narodowego brutto, które będzie systematycznie realizowane do roku 2030.

Grupa Zagranica także znalazła się wśród gości, a także w osobie dyrektora GZ Jana Bazyla, brała udział w panelu dyskusyjnym poświęconym zaangażowaniu Polski w Unii Europejskiej w zakresie polityki współpracy rozwojowej. W trakcie panelu Grupa Zagranica miała możliwość zaprezentować podsumowanie raportu z monitoringu polskiej współpracy rozwojowej 2015. Ponadto mówiliśmy o:

 • potrzebie zapewnienia koordynacji realizacji Zrównoważonych Celów Rozwoju w Polsce na odpowiednim poziomie, na przykład poprzez powołanie przy KPRM Pełnomocnika Rządu ds. wdrożenia SDG (wskazywaliśmy na pilną potrzebę rozpoczęcia prac nad operacyjnymi planami wdrażania poszczególnych SDG),
   
 • konieczności rozróżnienia pomiędzy finansowaniem wsparciem uchodźców w Polsce/Unii Europejskiej  a oficjalna pomocą rozwojową. - zdaniem Grupy Zagranica i konfederacji CONCORD środki przeznaczane na pomoc uchodźcom nie powinny uszczuplać budżetów ODA w krajach członkowskich UE (więcej na ten temat w raporcie monitoringowym AidWatch konfederacji CONCORD, s. 19),
   
 • negatywnych aspektach inwestycjach sektora prywatnego z krajów rozwiniętych w krajach globalnego Południa – unikanie płacenia podatków, naruszanie praw człowieka i praw pracowniczych w krajach, którego rządy nie są zdolne do ochrony swoich obywateli,
   
 • kluczowej roli edukacji globalnej w procesie kształtowania świadomości społecznej dotyczącej wagi i konieczności niesienia pomocy rozwojowej,
   
 • konieczności przypominania cały czas co powinno być najważniejszym celem współpracy rozwojowej - - pomoc najbardziej potrzebującym jako wartość nadrzędna wobec interesów państw-donorów (w kontekście dyskusji na sali wokół doboru krajów priorytetowych Polskiej Pomocy zapisanych w nowym Wieloletnim Programie Współpracy Rozwojowej),
   
 • niespójności między dokumentami strategicznymi polskiej pomocy a ich realizacją, gdyż największy udział finansowy w polskiej ODA wciąż stanowią kredyty preferencyjne dla krajów, które nie są priorytetowe: Chiny, Angola, Etiopia, 
   
 • konieczności dyskusji o pomocy rozwojowej w szerszym kontekście tzw. spójności polityki na rzecz rozwoju, czyli zapewnienia, że polityki wewnętrzne krajów rozwiniętych (Polski, Unii Europejskiej i krajów członkowskich), takie jak polityka inwestycyjna i handlowa, polityka klimatyczna i polityka rolna, nie szkodzą krajom rozwijającym się.

Relacja z konferencji na stronie internetowej Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce >>>