Jak Polska pomaga innym krajom? Komentarz Grupy Zagranica do raportu Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD

16.02.2017

Najnowszy raport z przeglądu partnerskiego (peer review) polskiej współpracy rozwojowej, przeprowadzonego przez Komitet Pomocy Rozwojowej OECD, został zaprezentowany 14 lutego b.r. w Warszawie. Szereg zawartych w nim rekomendacji jest spójnych z powtarzanymi od lat postulatami Grupy Zagranica prezentowanymi w corocznych raportach monitoringowych.

Zestawienie rekomendacji z raportu OECD z postulatami Grupy Zagranica...

Przez ostatnich 10 lat poziom polskiej pomocy utrzymywał się na niezmienionym poziomie 0,08-0,10% dochodu narodowego brutto (DNB).

Jan Bazyl, dyrektor Grupy Zagranica: - Kolejny rok z rzędu Polska nie wypełnia swojego międzynarodowego zobowiązania do przeznaczenia 0,33% dochodu narodowego brutto na oficjalną pomoc rozwojową. Podzielamy wskazania zawarte w raporcie OECD dotyczące konieczności opracowania konkretnego planu zwiększania wielkości ODA do poziomu celu zadeklarowanego na forum międzynarodowym.  

Interaktywna wizualizacja danych porównujących pomoc udzielaną przez Polskę w stosunku do innych donatorów…

W 2015 roku wydaliśmy 1,66 miliarda złotych w ramach oficjalnej pomocy rozwojowej, z czego 936 milionów złotych to kontrybucja do budżetu pomocowego Unii Europejskiej wynikająca z naszego członkostwa. Oprócz Ukrainy (107 milionów złotych) i Białorusi (67 milionów złotych), które tradycyjnie są największymi beneficjentami polskiej pomocy dwustronnej, w 2015 roku znaczne kwoty przekazano Etiopii i Angoli w ramach kredytów preferencyjnych na zasadach tak zwanej pomocy wiązanej, czyli pożyczek obłożonych warunkiem przeznaczenia ich na zakup dóbr albo usług w Polsce.

Grupa Zagranica popiera rekomendację Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD, aby donatorzy (w tym Polska) całkowicie zrezygnowali z „wiązania” pomocy dla krajów globalnego Południa. Warunki dla kredytów sprawiają, że kraje-biorcy wydatkując otrzymane środki pomocowe nie mogą skorzystać oferty, która jest najbardziej korzystna dla ich długookresowego rozwoju.

Raport z przeglądu polskiej pomocy OECD…

Wnioski z przeglądu partnerskiego DAC OECD wskazują na poprawę instytucjonalnego systemu polskiej pomocy, „ustabilizowanego” między innymi dzięki Ustawie o współpracy rozwojowej. Jednocześnie oceniający przypominają o najważniejszych wyzwaniach, wśród których - obok zwiększania samego wolumenu polskiej ODA oraz „niewiązania” pomocy - wymienia się konieczność zwiększania koncentracji wsparcia w krajach i obszarach priorytetowych, a także zwiększania środków skierowanych do krajów najsłabiej rozwiniętych.

Raport z monitoringu współpracy rozwojowej Grupy Zagranica…

Przegląd partnerski DAC OECD odnosi się też do istotnej dla Grupy Zagranica kwestii budowy potencjału polskich organizacji pozarządowych realizujących działania w zakresie współpracy rozwojowej, wsparcia demokracji, pomocy humanitarnej i edukacji globalnej. Raport OECD powtarza rekomendacje Grupy w wskazując na konieczność wprowadzania do systemu polskiej współpracy rozwojowej mechanizmów finansowania wieloletniego oraz instytucjonalnego, a także wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich.

Pełna treść raportu „OECD development co-operation peer review. Poland” pod adresem: http://www.oecd.org/dac/peer-reviews/peer-review-poland.htm

Pełna treść raportu „Polska współpraca rozwojowa 2016” Grupy Zagranica pod adresem: http://bit.ly/RaportGZ2016