Komentarz Grupy Zagranica ws. konsultacji projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

01.02.2017

Grupa Zagranica, po analizie projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz zapoznaniu się ze stanowiskiem w ww. sprawie prezentowanym oficjalnie przez partnerstwo "Dobre prawo dla organizacji pozarządowych" w ramach Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego, popiera krytyczne uwagi wobec przedmiotowego projektu przedstawione w dokumencie pt. Stanowisko partnerstwa „Dobre prawo dla organizacji pozarządowych” w ramach Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego w sprawie projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Także naszym zdaniem proponowane zapisy nie gwarantują stosowania zasad pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności oraz sprawiedliwości. Wiele istotnych propozycji (na przykład tryb konkursowy lub mechanizmy kontrolne) jest na tyle niedookreślonych, że zezwala na dowolną ich interpretację. Co więcej, organa powoływane przez Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego posiadają wyjątkowo szeroko i nieprecyzyjnie określone kompetencje, w szczególności władcze i kontrolne, co sugeruje zamknięty charakter owej instytucji, a nie oparty na dialogu społecznym i poszanowaniu praw organizacji pozarządowych. Przedstawiony projekt stwarza ryzyko, że rzeczywisty wpływ organizacji pozarządowych na stanowienie prawa i istotne decyzje będzie iluzoryczny, a głos organizacji marginalizowany.

Pełny tekst stanowiska:

Komentarz Grupy Zagranica ws. konsultacji projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskieg (pdf)