Konsultacje społeczne projektu „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” - uwagi Grupy Zagranica

30.09.2016

W ramach konsultacji społecznych projektu „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” Grupa Zagranica przygotowała krótki komentarz/stanowisko do obszaru „Ekspansja zagraniczna”, w szczególności do proponowanego kierunku interwencji „Zwiększenie stopnia internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw (str. 110)” oraz „Wspieranie nowych kierunków ekspansji polskich firm (str. 113)”. 

Postulujemy wprowadzenie zapisu, który uspójni SOR ze strategicznym dokumentem w obszarze polskiej współpracy rozwojowej tj. Wieloletnim Programem Współpracy Rozwojowej. Proponujemy zapis o następującej treści:

„Polski sektor prywatny, który zostanie objęty wsparciem w zakresie nowych kierunków ekspansji (w  szczególności na rynkach krajów rozwijających się) powinien przestrzegać najlepszych istniejących standardów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także obowiązków prawnych dotyczących przejrzystego i odpowiedzialnego działania ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania, ochrony i realizacji praw człowieka w tychże krajach.”

Konsultacje społeczne projektu „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” - uwagi Grupy Zagranica (pdf)