Konsultacje Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej 2016-2020

21.07.2014
Zaangażuj się!
Więcej informacji i aktualności z przebiegu procesu prac nad WPWR możesz znaleźć na naszej stronie nt. WPWR. Zapraszamy!

Czym jest Wieloletni Program Współpracy Rozwojowej (WPWR)?

Według ustawy o współpracy rozwojowej działania w tym zakresie prowadzi się na podstawie Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej sporządzanego na okresy nie krótsze niż 4 lata. Program określa cele oraz priorytety geograficzne i tematyczne pomocy rozwojowej, pomocy humanitarnej i edukacji globalnej. Ustawa stanowi też, że w ramach realizacji Programu Rzeczpospolita Polska bierze pod uwagę ustalenia organizacji międzynarodowych i regulacje Unii Europejskiej.

Konkretne zadania, formy i alokacje finansowe dla działań współpracy rozwojowej na dany rok (w tym opisy konkursów grantowych dla NGO) są zapisywane w rocznych Planach współpracy rozwojowej, opracowywanych przez MSZ (plan na rok 2014 – pdf).

Dlaczego WPWR jest tak ważny?

Zapisy ustawy są bardzo ogólne. To WPWR opisuje wszystkie istotne szczegóły takie, jak cele, formy współpracy rozwojowej oraz priorytety geograficzne i tematyczne. To w WPWR zapisana jest lista krajów priorytetowych oraz określonych dla nich priorytetów szczegółowych, które potem bezpośrednio przekładają się np. na regulamin konkursów grantowych dla organizacji pozarządowych w ramach „Polskiej Pomocy”.
Co, między innymi, można znaleźć w WPWR?

  • Informację o kanałach, którymi przekazywane są polskie środki pomocowe.
  • Listę krajów priorytetowych.
  • Obszary tematyczne (np. demokracja i prawa człowieka; transformacja ustrojowa).
  • Priorytety szczegółowe dla każdego kraju/obszaru.
  • Opis programów edukacji globalnej i wolontariatu.

W nowym WPWR pojawi się też być może perspektywa finansowa dla działań współpracy rozwojowej na kolejne 5 lat.

Problemy WPWR - co jest do zrobienia?

Obecnie obowiązuje WPWR 2012-2015. Mimo, że powstawał w oparciu o długi i – w ocenie GZ – raczej kompleksowy i włączający proces konsultacji, jego ostateczny kształt był dużym rozczarowaniem dla organizacji pozarządowych.

W obecnym WPWR brakuje szczegółowych analiz dla krajów priorytetowych (tzw. country strategy papers), które pozwoliłyby na lepsze dostosowanie naszych działań do krajowych strategii rozwojowych. Brakuje też zapisu konkretnych celów i rezultatów, przez co polska współpraca rozwojowa pozostaje rozproszona i trudno jest ocenić jej skuteczność. Obecny WPWR słabo się też wpisuje w międzynarodowy kontekst współpracy rozwojowej i globalne wysiłki na rzecz redukcji ubóstwa.

Nowy WPWR jest szansą na to, żeby polskie środki na współpracę rozwojową były lepiej wydawane i osiągały większą skuteczność.

Jak wygląda proces konsultacji nowego WPWR?

Jeśli chodzi o proces przygotowania WPWR, według ustawy jest on przygotowywany przez MSZ, konsultowany przez partnerów społecznych społecznie oraz przedstawiany do akceptacji (w drodze uchwały) Radzie Ministrów.

Konsultacje poprzedniego WPWR były kompleksowym procesem obejmującym wiele spotkań i pracę w międzysektorowych grupach roboczych.

Tym razem, MSZ proponuje proces przygotowania tego dokumentu w podziale na 4 etapy:

  • Etap I - analiza wdrażania bieżącego WPWR
  • Etap II – przygotowanie założeń koncepcyjnych nowego WPWR
  • Etap III – przygotowanie projektu nowego WPWR
  • Etap IV – etap formalnego przyjęcia projektu WPWR

Pierwszy etap właśnie się zakończył. Grupa Zagranica, po konsultacji z organizacjami członkowskimi, przesłała uwagi do przygotowanej przez MSZ analizy wdrażania bieżącego WPWR.

Obecnie trwa etap drugi. Poprzez reprezentantki i reprezentantów w Radzie Programowej Współpracy Rozwojowej, GZ otrzymała projekt założeń koncepcyjnych nowego WPWR i przygotuje oficjalne uwagi, po konsultacji z organizacjami członkowskimi.

W trzecim etapie MSZ przewiduje pewne spotkania robocze, także z przedstawicielami NGO, ale ich dokładny zakres i harmonogram nie są jeszcze znane. Grupa Zagranica będzie monitorować przygotowania MSZ-u do tego etapu w kontekście zapewnienia jak najpełniejszego udziału partnerów społecznych (w tym organizacji pozarządowych) w konsultacjach.

Czwarty etap będzie obejmował konsultacje społeczne ostatecznego projektu WPWR przez Biuletyn Informacji Publicznej. MSZ nie wyklucza również na tym etapie otwartych spotkań konsultacyjnych.

Jak możesz włączyć się w proces konsultacji WPWR?

- Dołącz do naszej listy mailingowej na temat procesu prac nad nowym WPWR. Zainteresowanych dopisaniem do listy prosimy o bezpośredni kontakt.
- Śledź stronę GZ oraz nasze profile społecznościowe - będziemy na bieżąco informować o przebiegu konsultacji WPWR.
- Śledź stronę Polska Pomoc.

Na wszelkie pytania dotyczące WPWR i procesu konsultacji chętnie odpowie Janek Bazyl (janek.bazyl@zagranica.org.pl) lub Kasia Szeniawska (kasia.szeniawska@zagranica.org.pl).