Nowa strategia Grupy Zagranica na lata 2016-2020

05.08.2016

Podczas Walnego Zebrania Grupy Zagranica, które odbyło się w 16 czerwca, została przyjęta nowa Strategia dla Grupy Zagranica na lata 2016-2020, nad którą pracowaliśmy od 2 lat podczas licznych warsztatów i spotkań regionalnych. Łącznie w całym procesie uczestniczyło 38 organizacji członkowskich. 

 

 

Grupa Zagranica na lata 2016-2020 przyjęła następujące cele strategiczne:

Cel strategiczny 1: Tworzenie warunków sprzyjających rozbudowie potencjału oraz zapewnieniu stabilności NGO działających w obszarze współpracy rozwojowej.

Cel strategiczny 2: Zwiększenie puli publicznych środków przeznaczanych na oficjalną pomoc rozwojową oraz poprawa jakości i efektywności polskiej współpracę rozwojowej z uwzględnieniem aspektu spójności polityki na rzecz rozwoju.

Cel strategiczny 3: Tematyka szeroko rozumianej współpracy rozwojowej jest bardziej obecna w mediach oraz w debacie publicznej.

Cel strategiczny 4: Zwiększenie znaczenia edukacji globalnej w polityce edukacyjnej państwa.

Zapraszamy do współpracy!

Strategia Grupy Zagranica 2016-2020 (pdf)
P
odsumowanie tabelaryczne celów strategicznych (pdf)