Nowe organizacje członkowskie Grupy Zagranica

21.06.2013

Tegoroczne Walne Zebranie odbyło się 21 czerwca i zgromadziło reprezentantów 32 organizacji członkowskich oraz 5 org. kandydackich.

Do grona organizacji członkowskich przystąpiły:

1. Fundacja Ari Ari (www.ariari.org) powstała w 2008 r. z siedzibą w Bydgoszczy. Działa w kilku obszarach tematycznych, z których z perspektywy Grupy Zagranica szczególnie interesujące są działania ukierunkowane na wsparcie osób niepełnosprawnych na Kaukazie – w Armenii i Gruzji. Od 2009 r. Ari Ari realizuje w tych krajach projekty prowadzące do stworzenia systemu wsparcia i terapii dla osób słabo widzących i niewidzących, m.in. poprzez warsztaty, kształcenie lokalnych trenerów i opiekunów, badania lekarskie, działania wspierające samodzielność osób niepełnosprawnych. Poza tym, Fundacja prowadzi działania dot. kwestii międzykulturowych, dziedzictwa kulturowego, tożsamości kulturowej i etnicznej – głównie na terenie Polski. 

2. Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” (www.medicus.amp.edu.pl) - fundacja ma siedzibę w Poznaniu, została powołana w 1992 r. Zgodnie ze swoimi zapisami, celem Fundacji „Redemptoris Missio” jest: „działalność na rzecz ośrodków misyjnych w kraju i za granicą, w szczególności w zakresie udzielania pomocy medycznej oraz pobudzanie – zwłaszcza wśród studentów – wrażliwości wobec ludzkiego cierpienia i umożliwienie udzielania pomocy potrzebującym”. Fundacja realizuje swoje zadania w zakresie pomocy edukacyjnej, charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, oświaty i wychowania, a także niesienia pomocy ofiarom konfliktów zbrojnych oraz klęsk żywiołowych. Fundacja zajmuje się przygotowywaniem lekarzy, studentów i wolontariuszy do pracy w krajach tropikalnych, organizowanie pomocy materialnej i medycznej dla ośrodków medycznych, propagowanie swojej pracy w krajach rozwijających się. Swoimi działaniami RM obejmuje około 100 ośrodków misyjnych, głównie w Afryce i Azji. 

3. Fundacja CentrumCSR.PL (www.centrumcsr.pl) działa od 2007 roku, podejmuje działania edukacyjne i badawcze w obszarze szeroko pojętej społecznej odpowiedzialności biznesu. Centrum zajmuje się także wpływem działalności gospodarczej na sytuację Krajów Rozwijających się. Obecnie uczestniczy w realizacji 2 międzynarodowych projektów z zakresu edukacji globalnej (EuropeAid, wspierane także przez "Polską Pomoc"), dotyczących wpływu instytucji finansowych na Kraje Rozwijające się oraz warunków produkcji elektroniki użytkowej (głównie w Azji). Współpracuje z partnerami z krajów takich jak Mozambik, Taiwan i Gruzja. Fundacja jest członkiem międzynarodowych sieci NGO zajmujących się odpowiedzialnością biznesu (European Coalition for Corporate Justice, GoodElectronics), które skupiają się na problemach Krajów Rozwijających się. Fundacja współpracowała z Grupą Zagranica przy organizacji spotkania z aktywistą z Mozambiku w 2012 roku. 

4. Instytut Wschodnich Inicjatyw (www.iwi.org.pl) został założony w 2010 roku w Krakowie, by wspierać rozwój współpracy oraz wymianę doświadczeń pomiędzy krajami Unii Europejskiej a obszarem Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Głównym celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz pogłębiania współpracy między Wschodem i Zachodem, łamanie stereotypów oraz budowanie dialogu międzykulturowego, przy czym realizacja zadań z zakresu dyplomacji kulturalnej stanowi jeden z głównych kierunków rozwoju IWI. Poza tym IWI ma zapisane w swojej misji, m.in.: rozwój dialogu kulturowego między krajami Wschodu i Zachodu; wspieranie rozwoju krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Azji Centralnej oraz Kaukazu, jak również wspieranie rozwoju wspólnot, społeczności lokalnych i mniejszości narodowych tych obszarów; kreowanie warunków dla trwałej współpracy i międzynarodowej wymiany doświadczeń. IWI organizuje projekty kulturalne, międzynarodowe obejmujące swoim zakresem geograficznym dawny obszar radziecki. Są to w większości projekty organizujące wymianę kulturalną, propagujące wiedzę o danym kraju (np. z zakresu kina). Ponadto IWI organizuje dni kultury propagujące dany kraj (np. Kazachstan), zajmuje się praca nad stereotypami czy po prostu szerzeniem wiedzy na temat danego obszaru geograficznego. Stowarzyszenie organizuje także konferencje naukowe, np. „Polska-Kazachstan: o dialogu kulturowym”. Niektóre z tych projektów są działaniami interdyscyplinarnymi, jak np. projekt „Miasto (post)socjalistyczne” (http://iwi.org.pl/projekty/miasto-postsocjalistyczne). IWI organizuje także projekty edukacyjne, np. cykl warsztatów kulturowych bądź/i językowych. 

5. Fundacja Polityki Rozwojowej (www.fpr.org.pl) istnieje od trzech lat, od 2013 prowadzi pierwsze samodzielne projekty międzynarodowe. Działalność jest oparta o dwa filary: 
• wspierania działalności międzynarodowej i dzielenia się doświadczeniem polskich organizacji pozarządowych, szczególnie tych z terenów poza-metropolitalnych/wiejskich; 
• wspierania działalności organizacji/instytucji z krajów będących odbiorcami pomocy rozwojowej, szczególnie w dziedzinie ekologii, rozwoju lokalnego, rozwiązań społeczno-gospodarczych, innowacji technologicznych i zarządczych, a także działanie na rzecz ich stabilizacji finansowej, poprzez wspieranie działań fundraisingowych ze źródeł publicznych i prywatnych.
Fundacja pracuje w Tadżykistanie od 2013 r., wcześniej rozpoczęła działalność na Białorusi, w Gruzji, w Tunezji (udział w warsztatach polsko-tunezyjskich realizowanych przez Fundację „Wiedzieć Jak”).

Witamy w Grupie Zagranica!