Oświadczenie dot. listu otwartego Stowarzyszenia „Jeden Świat” w sprawie projektu „Z perspektywy Południa – Centrum Edukacji Globalnej w Poznaniu”

28.08.2013

Warszawa, 28 sierpnia 2013

Oświadczenie dot. listu otwartego

Stowarzyszenia „Jeden Świat” w sprawie projektu „Z perspektywy Południa – Centrum Edukacji Globalnej w Poznaniu”

Niżej podpisane organizacje pozarządowe zrzeszone w Grupie Zagranica, federacji organizacji zaangażowanych we współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną, wyrażają poparcie dla stanowiska organizacji członkowskiej Grupy - Stowarzyszenia „Jeden Świat” – w sprawie projektu „Z perspektywy Południa - Centrum Edukacji Globalnej w Poznaniu” (zamieszczonego w liście otwartym z dn. 2 sierpnia br.)

Apelujemy - za Stowarzyszeniem Jeden Świat - o pełne i rzetelne informowanie na temat działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie edukacji globalnej, stanowiącej ważną część kształcenia obywatelskiego, uświadamiającego jak żyją inne narody i społeczeństwa, uwrażliwiającego na istnienie globalnych wyzwań.

Działania na rzecz rozwoju edukacji globalnej w Polsce są jednym z głównych obszarów aktywności Grupy Zagranica, praktycznie od początku jej istnienia. Pragniemy przypomnieć, że w roku 2010 odbyła się seria spotkań międzysektorowych, podczas których strona rządowa oraz pozarządowa wspólnie wypracowywały rozumienie edukacji globalnej oraz dyskutowały perspektywy jej rozwoju w Polsce. Proces ten zaowocował podpisaniem porozumienia między MSZ i MEN a Grupą Zagranica. Edukacja globalna jest też elementem współpracy rozwojowej, której zasady i formy określa Ustawa o współpracy rozwojowej z dn. 16 września 2011 roku. Ustawa definiuje edukację globalną jako działania edukacyjne na rzecz podniesienia świadomości i zrozumienia problemów globalnych oraz współzależności między państwami (Art. 2.2), a także zobowiązuje ministra właściwego do spraw zagranicznych w zakresie współpracy rozwojowej do podejmowania i wspierania działań z zakresu edukacji globalnej (Art. 13.1).

Stojąc na straży wspólnie wypracowanej definicji edukacji globalnej, podkreślamy, że jej celem jest wzbudzanie solidarności i empatii, w szczególności wobec grup marginalizowanych lub narażonych na dyskryminację. U jej podstaw leżą takie wartości jak: solidarność, sprawiedliwość, równość i wolność. Dzięki edukacji globalnej dzieci i młodzież poznają praktyczne znaczenie tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka, innych kultur, środowiska, a także poznają różnorodność otaczającego ich świata. Ta wiedza i świadomość jest niezbędna do samodzielnego kształtowania własnej opinii.

Edukacja globalna zakłada bezwzględne uznanie godności ludzkiej, ochronę i przestrzeganie praw człowieka oraz odrzucenie wszelkich praktyk dyskryminacyjnych. Dlatego też za prowadzeniem edukacji globalnej stoi dążenie do poprawy sytuacji osób wykluczonych społecznie (w skali zarówno lokalnej, jak i globalnej), a także wzmocnienie ich roli w społeczeństwie. Dotyczy to także dyskryminacji ze względu na płeć. Ten zakres tematyczny edukacji globalnej bywa związany z edukacją z zakresu płci społeczno-kulturowej (gender), która poprzez ukazanie negatywnego wpływu stereotypów płci i ról płciowych, przeciwdziała wynikającym z nich aktom dyskryminacji. Odwołujemy się tutaj między innymi do definicji „dyskryminacji kobiet” przedstawionych w Konwencji w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. W rozumieniu niniejszej konwencji określenie "dyskryminacja kobiet" oznacza „wszelkie zróżnicowanie, wyłączenie lub ograniczenie ze względu na płeć, które powoduje lub ma na celu uszczuplenie albo uniemożliwienie kobietom, niezależnie od ich stanu cywilnego, przyznania, realizacji bądź korzystania na równi z mężczyznami z praw człowieka oraz podstawowych wolności w dziedzinach życia politycznego, gospodarczego, społecznego, kulturalnego, obywatelskiego i innych”. Dyskryminacja kobiet nie tylko narusza zasady równości praw i poszanowania godności ludzkiej, ale także stanowi przeszkodę do udziału kobiet na równi z mężczyznami w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym ich krajów oraz hamuje wzrost dobrobytu społeczeństwa i rodziny.

Za Stowarzyszeniem „Jeden Świat” przypominamy, że zapewnienie równości płci to jedno z największych globalnych wyzwań, co zostało odzwierciedlone w jednym z ośmiu Milenijnych Celów Rozwoju, które 189 członków ONZ, w tym Polska, zobowiązało się osiągnąć do 2015 roku: Cel 3: „Wspieranie zrównoważenia w prawach mężczyzn i kobiet oraz wzmocnienie pozycji kobiet”. Obok działań prowadzonych za granicą, które bezpośrednio oddziałują na poprawę sytuacji kobiet w poszczególnych krajach, niemniej istotna jest edukacja prowadzona w Polsce, której celem jest uświadamianie wagi równości płci dla globalnego rozwoju.

Uważamy, że w Polsce - w kraju demokratycznym, który jest członkiem szerszej wielokulturowej wspólnoty jaką jest Unia Europejska - wciąż konieczne jest kształtowanie obywateli i obywatelek otwartych i rozumiejących złożoność i różnorodność współczesnego świata. Poziom świadomości polskiego społeczeństwa na temat globalnego rozwoju jest cały czas bardzo niski, co pokazują coroczne badania opinii publicznej, zlecane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Tylko 11% Polaków wie czym są Milenijne Cele Rozwoju, a większość z Polaków nie potrafi wskazać krajów uboższych od Polski (źródło: TNS OBOP dla MSZ, grudzień 2010). Ten deficyt wiedzy starają się zmniejszyć organizacje pozarządowe – w tym organizacje zrzeszone w Grupie Zagranica, wśród których znajduje się Stowarzyszenie „Jeden Świat”.

Zachęcamy do kontaktu z Biurem Grupy Zagranica w celu uzyskania bliższej informacji na temat naszych działań.

 

Podpisano przez:

Amnesty International Polska,

Centrum Edukacji Obywatelskiej,

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa,

Gdańska Fundacja Oświatowa,

Helsińska Fundacja Praw Człowieka,

Fundacja Autonomia (spoza Grupy Zagranica),

Fundacja Ari Ari,

Fundacja CentrumCSR.PL,

Fundacja dla Somalii,

Fundacja Edukacja dla Demokracji,

Fundacja im. Stefana Batorego,

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich,

Fundacja Inna Przestrzeń,

Fundacja "Kultuy Świata" (spoza Grupy Zagranica),

Fundacja Pomocy Dzieciom KRZYK,

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej,

Instytut Globalnej Odpowiedzialności,

Instytut Spraw Publicznych,

Instytut Wschodnich Inicjatyw,

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe,

Polska Akcja Humanitarna,

Polska Zielona Sieć,

Stowarzyszenia “NIGDY WIĘCEJ” (spoaza Grupy Zagranica),

Stowarzyszenie Szkoła Liderów,

Stowarzyszenie Willa Decjusza,

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Borussia,

Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW,

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (spoza Grupy Zagranica),

Stowarzyszenie Homo Faber (spoza Grupy Zagranica).

Oświadczenie dot. listu otwartego Stowarzyszenia „Jeden Świat” w sprawie projektu „Z perspektywy Południa – Centrum Edukacji Globalnej w Poznaniu” (pdf.)