Polska w DAC OECD – dobra informacja dla przyszłości polskiej współpracy rozwojowej

22.10.2013

Dzisiaj oficjalnie Polska stała się 28. członkiem Komitetu Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (DAC OECD).

Komitet Pomocy Rozwojowej jako organ OECD jest najważniejszym międzynarodowym forum współpracy największych krajów-donorów pomocy rozwojowej. Od momentu swojego powstania w roku 1961, DAC OECD wyznacza standardy działania dla globalnej współpracy rozwojowej, określa definicję oficjalnej pomocy rozwojowej oraz kryteria tworzenia listy krajów-biorców pomocy, która jest co rok aktualizowana.

Grupa Zagranica od wielu lat prowadziła działania rzecznicze skłaniające polski rząd do przystąpienia do DAC OECD. W corocznych raportach monitoringowych organizacje pozarządowe podkreślały, że jest to duża szansa na poprawę efektywności i przejrzystości polskiej pomocy rozwojowej. Dzięki członkostwu w DAC OECD polski system pomocy będzie min. monitorowany i ewaluowany przez inne, bardziej doświadczone kraje donorskie, w ramach formuły tzw. przeglądów partnerskich.

Przystąpienie Polski do DAC przyjmujemy z wielkim zadowoleniem – mówi Dyrektor Grupy Zagranica, Jan Bazyl. W DAC OECD widzimy partnera, który podobnie jak i my, będzie mobilizował polski rząd do poprawy systemu współpracy rozwojowej.

Grupie Zagranica zależy między innymi na stworzeniu dobrego systemu ewaluacji, rewizji polskiej legislacji w tym obszarze oraz na opracowaniu dokumentów strategicznych dla poszczególnych krajów priorytetowych Polskiej Pomocy. Są to cele zbieżne z wytycznymi DAC OECD.

14 maja do DAC przystąpiła Republika Czeska, 18 września – Słowacja: kraje, które podobnie jak Polska w 2004 roku rozpoczęły swoją działalność jako kraje-donorzy. DAC kieruje się trzema kryteriami rozważając kandydatury poszczególnych krajów: posiadanie odpowiedniej strategii i ram instytucjonalnych dla prowadzenia współpracy rozwojowej, przeznaczanie odpowiedniej sumy pieniędzy na budżet rozwojowy (np. stosunek ODA/DNB na poziomie 0,2% lub wartość ODA ponad 100 mln dolarów) oraz ustanowienie systemu monitoringu i ewaluacji. Organizacje oczekują zatem, że w najbliższych latach będzie można zaobserwować wyraźny progres, zarówno jeśli chodzi o jakość, jak i ilość Polskiej Pomocy.

 

----

Główne działania DAC OECD:

(-) przeprowadzanie okresowych (co trzy lata) przeglądów programów współpracy rozwojowej państw członkowskich, przede wszystkim pod kątem zgodności poszczególnych programów z przyjętymi przez Komitet wytycznymi oraz z punktu widzenia jakości zarządzania środkami przeznaczanymi na pomoc rozwojową,

(-) opracowywanie wytycznych i rekomendacji dla państw członkowskich w prowadzeniu programów współpracy na rzecz rozwoju,

(-) stanowienie forum dialogu, wymiany doświadczeń i budowaniu międzynarodowego konsensusu w kwestiach odnoszących się do współpracy na rzecz rozwoju,

(-) publikowanie raportów statystycznych dotyczących rzeczowych i finansowych przepływów do krajów rozwijających się.

 

Więcej informacji o DAC OECD:

http://www.oecd.org/dac/dac-global-relations/joiningthedevelopmentassistancecommitteedac.htm

Więcej informacji o przystąpieniu Polski do DAC OECD:

http://www.oecd.org/dac/peer-reviews/poland.htm?utm_source=social-media&utm_medium=twfbgppin&utm_campaign=devtw

Więcej informacji o przystąpieniu Słowacji do DAC OECD:

http://www.oecd.org/dac/peer-reviews/the-slovak-republic-joins-the-oecd-development-assistance-committee-dac.htm