Raport ONZ z realizacji Milenijnych Celów Rozwoju

07.07.2015

Wczoraj opublikowany został ostateczny raport ONZ z realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. Raport pokazuje znaczny progres we wszystkich obszarach, prowadzący do poprawy jakości życia milionów ludzi na całym świecie. Raport wskazuje też jednak nierównomierne postępy i braki w wielu dziedzinach, które zostaną uwzględnione w nowych Celach Zrównoważonego Rozwoju.

Według autorów raportu, Milenijne Cele Rozwoju (Millenium Development Goals - MDGs) przyczyniły się do stworzenia ruchu na rzecz walki z ubóstwem na niespotykaną dotąd skalę. Choć większości celów nie udało się w pełni osiągnąć, międzynarodowa mobilizacja na rzecz ich realizacji pozwoliła poprawić warunki życia setek milionów ludzi na całym świecie. MDGs będą też stanowić dobry punkt wyjścia dla nowej agendy rozwojowej ONZ i Celów Zrównoważonego Rozwoju (CZR), które zostaną ogłoszone we wrześniu tego roku podczas specjalnej konferencji ONZ.

Największe postępy zanotowano w walce ze skrajnym ubóstwem, eliminacji nierówności między kobietami i mężczyznami w dostępie do edukacji oraz poprawie dostępu do wody pitnej. W większości pozostałych celów i podcelów też zanotowano znaczne postępy [zobacz zestawienie postępów i braków realizacji MDG - pdf]. Ważnym jednak czynnikiem w ocenie realizacji MDGs są nierówności w postępach między regionami, krajami, a także miastami i obszarami wiejskimi, które nie zawsze są widoczne w danych podawanych w skali globalnej. Kwestia nierówności ekonomiczych i społecznych będzie ważnym aspektem nowej agendy rozwojowej post-2015.

Nowe Cele Zrównoważonego Rozwoju wychodzą daleko poza obszary MDG i obejmują też m.in. kwestie dostępu do energii, dobrego rządzenia, jak również zrównoważonej produkcji i konsumpcji - celu, który będzie szczególnie istotny dla krajów wysokorozwiniętych. W lipcu w Addis Abebie w Etiopii odbędzie się konferencja ONZ dot. finansowania dla rozwoju, czyli mechanizmów, które pozwolą zapewnić środki na realizację nowych celów rozwojowych.

Polska również finansuje i realizuje działania współpracy rozwojowej oraz uczestniczy w negocjacjach ONZ CZR i na temat finansowania dla rozwoju. Niestety, mimo starań organizacji pozarządowych, polski rząd nie wywiązał się z dotychasowych obietnic dotyczących wysokości przekazywanej pomocy rozwojowej (na poziomie 0,33% DNB) i przyjął zachowawcze stanowisko wobec przyszłych zobowiązań Polski i UE w tym zakresie. Jednak przystąpienie Polski do prestiżowego klubu donatorów pomocy OECD DAC oraz rosnące zaangażowanie na arenie międzynarodowej współpracy rozwojowej daje nadzieję na bardziej aktywną rolę naszego kraju w realizacji CZR.

Więcej informacji: