Specjalny raport monitoringowy oceniający jakość europejskiej pomocy po IV Forum w Busan

03.12.2012

Concord opublikował specjalną edycję raportu monitoringowego, poświęconego jakości europejskiej pomocy oraz procesowi wdrażania ustaleń z IV Forum dot. skuteczności pomocy w Pusan, które odbyło się w grudniu 2011 roku.

GŁÓWNE POSTULATY I WNIOSKI Z RAPORTU

Główne wady pomocy UE

Raport wskazuje na trzy główne wady współpracy rozwojowej UE:

- architektura pomocy UE jest nadal fragmentaryczna i słabo skoordynowana,

- podział pomocy, w rzeczywistym i trwałym transferze finansowym północ-południe jest ograniczony ze względu na formalną i nieformalną pomoc wiązaną,

- za mało pomocy koncentruje się na likwidacji ubóstwa, ponieważ przydział pomocy jest nadal zniekształcony przez cele nierozwojowe.

Cele dotyczące skuteczności pomocy nie zostały osiągnięte

Raport ocenia w jakim stopniu donatorzy UE wdrożyli zobowiązania dotyczące skuteczności pomocy, które zostały zawarte w Deklaracji Paryskiej (2005) oraz w Programie Działań z Akry (2008). Okazuje się, że kraje-dawcy osiągnęły tylko jeden z 13 celów na rok 2010. Postęp był bardzo nierównomierny wśród krajów-dawców z UE, niektóre robiły większe postępy niż inne: Dania okazała się najlepsza i osiągnęła 7 celów, natomiast Belgia i Luksemburg osiągnęły tylko po jednym celu. Okazuje się również, że kraje-biorcy zrobiły większy postęp i włożyły więcej wysiłku niż kraje-dawcy i że postęp donatorów zmniejszał się od 2007 roku.

Mieszane konsekwencje ​​Pusan

Pusan doprowadził do sprzecznych wyników dotyczących głównych celów związanych z rozwiązywaniem niedokończonych spraw z programu dotyczącego skuteczności pomocy oraz odnośnie reagowania na nowy krajobraz rozwojowy, w którym nowe kraje-dawcy z południa oraz sektor prywatny odgrywają coraz większą rolę. Pusan w szczególności zawiódł jeśli chodzi o zgodę w sprawie skutecznej realizacji oraz mechanizmów odpowiedzialności. Rządy UE włożyły znacznie mniej wysiłku w stronę zawiązania silnego, wiążącego i dalekosiężnego porozumienia w Pusan, aniżeli w poprzednich Forach Wysokiego Szczebla w Paryżu i Akrze oraz odegrały szczególnie szkodliwą rolę przeciwstawiając się silnej strukturze monitorowania i odpowiedzialności, która miała być wdrożona.

Przejrzystość i Wspólne Planowanie

Raport w szczegółowych rozdziałach tematycznych zajmuje się również dwoma wybranymi kwestiami szerokiej pomocy i programu skuteczności pomocy rozwojowej: przejrzystość pomocy i wspólne planowanie. Obecnie są to kwestie priorytetowe rządów państw UE i Komisji Europejskiej. Choć odnotowano pewne postępy w zakresie przejrzystości pomocy i UE przyjęła "Gwarancję Przejrzystości", państwa członkowskie UE nadal pozostają w tyle za darczyńcami spoza UE. Nieco ponad 70% państw członkowskich UE ma "słabą" lub "bardzo słabą" przejrzystość pomocy.

Nierówne i niezadowalające działania po Pusan

Starania krajów-dawców z UE, jeśli chodzi o realizację zobowiązań z Pusan, są znów niejednakowe wśród poszczególnych krajów UE, a ogólnie - ograniczone i niewystarczające. Minął rok od Pusan, a wciąż nie ma niezbędnych i skutecznych instytucji, które kierowałyby realizacją działań.

Ściągnij raport (pdf).