Stagnacja w globalnej współpracy rozwojowej. Wstępne statystyki ODA dla 2017 roku

13.04.2018

Najnowsze wstępne statystyki Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD (DAC OECD) pokazują, że globalna oficjalna pomoc rozwojowa (ODA – official development assistance) w 2017 roku pozostała na zbliżonym poziomie do roku poprzedniego osiągając kwotę 146,6 miliardów USD.

Oficjalna pomoc rozwojowa Polski wyniosła w 2017 roku 674 mln USD co stanowiło 0,13% polskiego dochodu narodowego brutto (DNB), znacznie mniej niż średnia udziału pomocy w budżetach krajów-członków DAC OECD – 0,38% DNB.

Polska w gronie 30 członków Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD znalazła się na 3 miejscu od końca jeśli chodzi o relację oficjalnej pomocy rozwojowej do krajowego dochodu. Poziom 0,13% ODA/DNB jest cały czas znacznie niższy od pułapu 0,33%, który zobowiązaliśmy się osiągnąć do roku 2030.

Żródło: OECD, 9 kwietnia 2018 r.

- Polska jest krajem wystarczająco zamożnym, by przeznaczać większą część budżetu na pomoc rozwojową - mówi Jan Bazyl, dyrektor Grupy Zagranica. - Należy pamiętać, że przyjęcie Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 oznacza dla krajów rozwiniętych - takich jak Polska - nie tylko zobowiązanie finansowania rozwoju w wymiarze krajowym, ale także globalnym. Na ten moment brakuje klarownego wieloletniego planu działania, określającego jak Polska zamierza wzmocnić swoje globalne zaangażowanie i zrealizować podjęte międzynarodowe zobowiązania, dotyczące wielkości oficjalnej pomocy rozwojowej.


DODATKOWE INFORMACJE:

  • Całkowite wydatki krajów członkowskich DAC OECD w ramach oficjalnej pomocy rozwojowej spadły o 0,6% w 2017 r. w stosunku do roku poprzedniego. Członkowie DAC OECD zaraportowali łącznie 0,31% swojego zagregowanego dochodu narodowego na pomoc rozwojową, czyli znacznie poniżej pułapu 0,7% DNB, które obiecały osiągnąć do 2020 roku. W 2017 roku tylko 5 krajów - Szwecja, Norwegia, Wielka Brytania, Luksemburg i Dania, dotrzymały podjętych zobowiązań.
  • O 6% wzrósł udział pomocy humanitarnej w całkowitej ODA krajów członkowskich DAC OECD. W Polsce wzrost ten był znacznie większy – ponad 30% (ze 126 mln zł w 2016 do 167 mln w 2017 roku, źródło: MSZ).
  • O 4% wzrósł wolumen pomocy dwustronnej dla krajów najsłabiej rozwiniętych (LDC, Least Development Countries), co odwraca wieloletnią tendencję spadkową. Pomoc ta stanowi obecnie 18% całkowitej ODA z krajów członkowskich DAC OECD.
  • O 13,6% zmniejszyła się kwota wydana na przyjmowanie i utrzymanie uchodźców w krajach DAC OECD. Spadek ten jest związany ze spadkiem liczby wniosków o udzielenie azylu, co wynika częściowo z polityk krajów rozwiniętych - w tym krajów członkowskich UE - mających na celu ograniczenie liczby przybywających migrantów.
  • Grupa Zagranica będzie monitorować i analizować szczegółowe dane statystyczne dotyczące polskiej i globalnej oficjalnej pomocy rozwojowej w roku 2017, na bieżąco reagując na publikacje OECD.

Informacja prasowa - Stagnacja w globalnej współpracy rozwojowej. Statystyki ODA dla 2017 roku - Grupa Zagranica (DOC, PDF)