Uwagi Grupy Zagranica do polskiego raportu z realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

30.04.2018

Grupa Zagranica złożyła swoje uwagi w konsultacjach społecznych projektu raportu z realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce

W naszej opinii raport z realizacji Agendy 2030 powinien uwzględniać zarówno poziom realizacji danego celu w wymiarze wewnętrznym/krajowym, jak i w wymiarze zewnętrznym, odnoszącym się do wysiłku i wkładu Polski do polityk i działań na poziomie międzynarodowym, które przyczyniają się do rozwoju społecznego, ekonomicznego i gospodarczego krajów rozwijających się. Uważamy, że odwoływanie się wyłącznie do współpracy rozwojowej, jako instrumentu zapewniającego realizację Agendy 2030 w wymiarze międzynarodowym, jest niewystarczające. Takie zawężające podejście ma swoje odzwierciedlenie w strukturze i zawartości poszczególnych rozdziałów raportu, które koncentrują się prawie wyłącznie na programach i projektowach podejmowanych w Polsce i na rzecz polskich obywateli i obywatelek. Ponadto w opisie realizacji poszczególnych Celów brakuje informacji o globalnych skutkach polityki krajowej czyli diagnozy stanu obecnego i planowanych rezultatów w zakresie spójności polityki na rzecz rozwoju (PCD - Policy Coherence for Development), która ma kluczowe znaczenie przy realizacji Agendy 2030. 

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym stanowiskiem:

Uwagi Grupy Zagranica do polskiego raportu z realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, 27 kwietnia 2018 r. (pdf)

Ostateczna wersja raportu oraz odpowiedzi na uwagi zgłoszone w konsultacjach >>>


DODATKOWE INFORMACJE:

Czym jest Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju?

Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i zawarte w niej Cele Zrównoważonego Rozwoju została przyjęta przez 193 państwa członkowskie ONZ (w tym Polskę) podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku we wrześniu 2015 r. Cele i zadania są ukierunkowane na wzrost gospodarczy, rozwój społeczny i ochronę środowiska. Biorąc pod uwagę, że Agenda 2030 to uniwersalny plan rozwoju globalnego, wymaga on dostosowania do realiów każdego państwa, stąd kluczowa rola poszczególnych krajów w jego wdrażaniu. Artykuł 21. Agendy uznaje odpowiedzialność każdego państwa za jej realizację na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym.

Czym jest polski raport nt. realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju?

Centralną platformą działań mających na celu monitorowanie i przegląd wdrażania Agendy 2030 na poziomie ONZ jest Forum Polityczne Wysokiego Szczebla (High Level Political Forum - HLPF). Podczas Forum prezentowane są m.in. narodowe przeglądy z wykonywania Agendy 2030. Pokazują one podejście krajów do implementacji SDGs i postępy w ich realizacji. Oczekuje się, że każdy kraj dokona przeglądu minimum 2-krotnie do 2030 r. W lipcu 2018 r. odbędzie się pierwszy przegląd wdrażania przez Polskę Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych w Agendzie 2030. Oprócz Polski swoje przeglądy zaprezentuje również 46 krajów ONZ, w tym 9 krajów z UE.