Współpraca rozwojowa w exposé Ministra Schetyny

25.04.2015

Podczas swojego exposé w Sejmie 23 kwietnia 2015 Minister Spraw Zagranicznych, Grzegorz Schetyna, poruszył kilka tematów istotnych z punktu widzenia współpracy rozwojowej:

Sytuacja na Ukrainie

Min. Schetyna potwierdził, że Polska udzieli Ukrainie kredytu wiązanego w wysokości 100 mln euro oraz przekaże dodatkowe środki na działania pomocowe dla  tego kraju w 2015 r. Zapowiedział też program stażów przedstawicieli ukraińskich organów kontroli państwowej w Najwyższej Izbie Kontroli, podjęcie działań przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży, dalsze programy stypendialne oraz współpracę w zakresie rozwoju instytucji zwalczających korupcję. Poinformował również o powołaniu pełnomocnika rządu ds. wsparcia reform na Ukrainie oraz pracach nad reformą dotyczącą decentralizacji prowadzonych przez polską grupę specjalistów.

Nielegalna imigracja do UE

Min. Schetyna przedstawił wyzwanie nielegalnej imigracji do UE jako drugi, po Ukrainie, najważniejszy kryzys zagrażający bezpieczeństwu UE. Zwrócił uwagę wagę tego problemu dla Polski i na potrzebę dostosowania Europejskiej Polityki Sąsiedztwa do potrzeb południowych sąsiadów. Zaangażowanie Polski w te tematy przedstawił, jako „…wyraźny znak, że Polska nie jest skupiona tylko na Wschodzie, ale przykłada równą wagę do obu wymiarów unijnego sąsiedztwa.”

Relacje z krajami Azji

Min. Schetyna podkreślił wagę relacji Polski z krajami Azji, a wśród kluczowych z tego punktu widzenia państw wymienił m.in. Mjanmę oraz Indie. W kontekście Indii, zwrócił uwagę na potencjał współpracy gospodarczej w sektorze energetycznym i wydobywczym oraz zapowiedział dalsze wizyty z udziałem samorządów, parlamentarzystów, przedstawicieli biznesu i sektora pozarządowego. Zapowiedział również wizyty z udziałem polskich przedsiębiorców w Iranie i Omanie. Zaznaczył też wagę relacji – szczególnie gospodarczych – z Izraelem, nie odnosząc się jednak do kwestii Palestyny ani stanowiska nowego rządu Izraela w tej sprawie.

Relacje z krajami Afryki Subsaharyjskiej

W kwestii krajów Afryki, relacje gospodarcze również znalazły się centrum zainteresowania. Jako głównych partnerów gospodarczych dla Polski min. Schetyna wymienił RPA, Nigerię, Angolę, Etiopię i Senegal. Zwrócił uwagę na wzrost zainteresowania polskich firm wsparciem polskiej dyplomacji na rynkach afrykańskich oraz na wynikający z tego dynamiczny wzrost wymiany handlowej z tym regionem. Zapowiedział dalsze wizyty z udziałem polskich przedsiębiorców w tych krajach, jak również ponowne otwarcie ambasady w Dakarze w Senegalu.

Agenda rozwojowa post-2015

Min. Schetyna zasygnalizował również temat aktywnego zaangażowania Polski w prace nad nową agendą rozwojową ONZ po 2015 r.

Pełen tekst Informacji Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2015 roku (i nagranie wideo)

Fot. Michał Jasiulewicz/MSZ