Wyjazdy dla dziennikarzy nt. wpływu polskiej i europejskiej polityki na kraje rozwijające się

09.06.2014

Zaproszenie do przysyłania zgłoszeń

Grupa Zagranica zaprasza dziennikarzy i dziennikarki do składania propozycji wyjazdów (study visits) do krajów rozwijających się dokumentujących wpływ różnych obszarów polskiej i europejskiej polityki na sytuację mieszkańców tych krajów. Wyjazdy mogą dotyczyć takich tematów, jak migracje, bezpieczeństwo żywnościowe, zmiany klimatyczne, społeczna odpowiedzialność biznesu, inwestycje w krajach rozwijających się etc.

Nabór na propozycje otwarty jest dla wszystkich dziennikarzy i dziennikarek z doświadczeniem w tematach stosunków międzynarodowych, współpracy rozwojowej, społecznej odpowiedzialności biznesu, ochrony środowiska i tym podobnych, regularnie publikujących materiały w polskich mediach. Propozycje powinny obejmować zarys programu wizyty, jak również planowanych materiałów (np. artykułów, fotoreportaży, reportaży radiowych, telewizyjnych), które powstaną w wyniku wizyty.

Wizyty zostaną zorganizowane w ramach projektu World-Wise Europe: A more coherent Europe for a Fairer World współfinansowanego przez Komisję Europejską.

Spójność polityki na rzecz rozwoju

Polska, podobnie jak wiele krajów wysoko rozwiniętych, deklaruje wsparcie dla krajów rozwijających się. Obietnice te zapisane są nie tylko w wielu porozumieniach międzynarodowych, których Polska jest stroną, ale też np. w polskiej ustawie o współpracy rozwojowej z 2011 r. W zeszłym roku Polska przystąpiła do prestiżowego „klubu donorów”, czyli Komitetu Współpracy Rozwojowej OECD zrzeszającego obecnie 29 państw, w tym UE. Polskie wsparcie dla krajów rozwijających się realizowane jest głównie przez program Polskiej Pomocy prowadzony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, preferencyjne kredyty dla rządów tych krajów udzielane przez Ministerstwo Finansów oraz składki do budżetu pomocowego UE i niektórych agend ONZ.

Często zapominamy jednak, że działania w zakresie współpracy rozwojowej nie są wcale najważniejszym mechanizmem wpływu na sytuację krajów rozwijających się. Polityka handlowa i inwestycyjna, polityka migracyjna czy też polityka energetyczna i klimatyczna mają często znacznie większe znaczenie dla tych krajów niż działania stricte pomocowe. Niestety, wiele z tych obszarów polityki – zarówno na poziomie polskim, jak europejskim – nie tylko nie służy poprawie sytuacji krajów rozwijających się, ale wręcz pogarsza ją, podważając wyniki i sensowność współpracy rozwojowej.

Spójność polityki na rzecz rozwoju (PCD – Policy Coherence for Development) to podejście polegające na uwzględnieniu kwestii globalnego rozwoju we wszystkich obszarach polityki, szczególnie tych mających znaczący wpływ na sytuację krajów rozwijających się. Chodzi o to, aby wszystkie elementy polityki krajowej i europejskiej sprzyjały, a przynajmniej nie utrudniały, realizacji celów rozwojowych. Do kluczowych obszarów polityki z punktu widzenia sytuacji krajów rozwijających się należą wspomniane już wyżej: polityka handlu i inwestycji, polityka rolna, polityka migracyjna, polityka energetyczna oraz polityka klimatyczna.

Dbanie o spójność polityki na rzecz rozwoju jest prawnym zobowiązaniem zarówno na poziomie polskim, jak i europejskim. Na obu poziomach pojawia się coraz więcej inicjatyw i debat w tym temacie, jednak ciągle za mało z tych rozmów przekłada się na praktyczne działania i zmiany.

Klasycznym przykładem braku spójności jest europejska Wspólna Polityka Rolna, która poprzez swój rozbudowany system wsparcia dla europejskich rolników utrudnia konkurowanie na rynku produktów rolnych producentom z krajów rozwijających się. Innym znamiennym przykładem jest kwestia polityki finansowej i podatkowej, która umożliwia europejskim firmom działającym w krajach rozwijających się unikanie opodatkowania (zarówno w krajach, gdzie firmy działają, jak i w UE), co rocznie kosztuje budżety krajów rozwijających się wielokrotnie więcej niż otrzymują one w ramach pomocy rozwojowej.

Więcej o spójności polityki na rzecz rozwoju można znaleźć w naszej Bazie Wiedzy.

Warunki programu

1) Grupa Zagranica dofinansuje wyjazdy dwóch osób, których propozycje wybrane zostaną w drodze dwuetapowej selekcji przez zespół składający się z przedstawicieli Zarządu, organizacji członkowskich oraz biura Grupy Zagranica. Selekcja składać się będzie z etapu zgłoszeń przez formularz online oraz etapu rozmowy z wybranymi kandydatami.

2) Rozpatrywane będą jedynie propozycje wyjazdów do krajów należących do listy krajów-biorców ODA wg. OECD (pdf), z preferencją dla krajów priorytetowych polskiej współpracy rozwojowej wg Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej 2012-2015 (pdf).

3) Okres realizacji wyjazdów to wrzesień-listopad 2014. Proponowana długość wizyty to 7-10 dni.

4) Od uczestników programu wymagane będzie:

 • przygotowanie szczegółowego programu wyjazdu w koordynacji z biurem Grupy Zagranica;
 • odbycie wyjazdu (study visit), obejmującego zbieranie materiałów na uzgodnione tematy;
 • opracowanie krótkiej relacji z wyjazdu (wraz z materiałem fotograficznym) na potrzeby komunikacji i raportowania Grupy Zagranica;
 • przygotowanie materiałów dziennikarskich związanych z wpływem polskiej i europejskiej polityki na kraje rozwijające się;
 • umieszczenie informacji nt. wsparcia udzielonego przez Grupę Zagranica i Komisję Europejską w materiałach publikowanych w wyniku wyjazdu;
 • udział w otwartym spotkaniu organizowanym przez Grupę Zagranica w ustalonym terminie (po odbyciu wyjazdu) i zakresie;
 • pokrycie części kosztów wyjazdu, jak opisane poniżej;
 • rozliczenie kosztów wyjazdu zgodnie z wytycznymi Grupy Zagranica.

5) Grupa Zagranica udzieli wsparcia uczestnikom programu w zakresie:

 • przygotowania merytorycznego wyjazdu i zebrania materiałów na ustalone tematy;
 • przygotowania programu wyjazdu (np. poprzez udostępnienie kontaktów do organizacji partnerskich w krajach rozwijających się);
 • pokrycia części kosztów wizyt, jak opisane poniżej.

6) W odniesieniu do kosztów wyjazdów w ramach programu Grupa Zagranica pokryje koszty: biletu lotniczego; wizy (jeśli będzie wymagana); ubezpieczenia na czas wizyty (maksymalnie 10 dni) oraz zakwaterowania na czas wizyty (maksymalnie 10 dni). Od uczestników programu wymagane będzie pokrycie kosztów: niezbędnych szczepień i profilaktyki zdrowotnej; potrzebnego sprzętu i materiałów (np. aparat fotograficzny, dyktafon); wyżywienia, transportu lokalnego i innych wydatków na czas wyjazdu.

7) Uczestnicy wizyt muszą spełniać następujące kryteria:

 • doświadczenie w pracy dziennikarskiej udokumentowane publikacjami w mediach krajowych;
 • doświadczenie w tematyce stosunków międzynarodowych, współpracy rozwojowej, społecznej odpowiedzialności biznesu, ochrony środowiska lub podobnych dziedzinach;
 • doświadczenie w podróżach do krajów pozaeuropejskich;
 • biegłość w języku obcym odpowiednim dla proponowanego kraju wizyty;
 • aktualna i regularna współpraca z mediami krajowymi.

8) Propozycje oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

 • wartość merytoryczna proponowanego wyjazdu i planowanych materiałów;
 • potencjalny zasięg proponowanych materiałów w mediach;
 • wartość merytoryczna załączonych przykładów materiałów;
 • zgodność profilu kandydata z wymienionymi kryteriami.

9) Szczegółowe warunki współpracy określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Grupą Zagranica a uczestnikami programu.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego online w terminie do 30 czerwca 2014. Osoby wybrane w pierwszym etapie selekcji zostaną poinformowane o proponowanym terminie rozmowy do 4 lipca. Rozmowy odbywać się będą w tygodniu 7-11 lipca.

Dodatkowych informacji i odpowiedzi na pytania dotyczące programu udziela Kasia Szeniawska, koordynatorka ds. polityki współpracy rozwojowej w Grupie Zagranica (kasia.szeniawska@zagranica.org.pl; tel. 22 299 01 05).

Projekt World-Wise Europe: A more coherent Europe for a Fairer World

Celem projektu, w ramach którego odbędą się wizyty studyjne, jest podniesienie świadomości społeczeństwa, a w tym również polityków i mediów, na temat spójności polityki na rzecz rozwoju. W ramach projektu powstanie szereg publikacji. Odbędą się też szkolenia dla organizacji pozarządowych, jak również działania skierowane do mediów i polityków. Projekt prowadzony jest w partnerstwie z organizacjami z Belgii, Słowacji, Czech, Węgier, Rumunii i Estonii i współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w latach 2013-2016.