Zasady Stambulskie w Grupie Zagranica

06.02.2014

Począwszy od roku 2012 Grupa Zagranica pracuje i dyskutuje nad standardami działań, odpowiadając na jeden z głównych celów Grupy Zagranica jakim jest budowanie kompetentnego polskiego sektora organizacji pozarządowych, który w sposób etyczny i profesjonalny przyczynia się do rozwoju innych krajów. W pierwszym kwartale 2014 roku planujemy przeprowadzić kampanię informacyjno-edukacyjną nakierowaną na poprawę jakości działań organizacji członkowskich.

Powołany po ostatnim Walnym Zebraniu kilkuosobowy zespół roboczy, składający się z organizacji członkowskich Grupy Zagranica zdecydował, że warto promować Zasady Stambulskie jako powszechnie przyjęty i dobrze przemyślany standard działania dla organizacji zajmujących się współpracą rozwojową.

O Zasadach Stambulskich

Organizacje społeczne (Civil Society Organizations, CSO) podjęły wyzwanie opracowania własnego stanowiska nt. skuteczności w rozwoju. Wynikiem 3-letniego procesu konsultacji wśród tysięcy NGOs było stworzenie Międzynarodowych Ram Skuteczności CSO w Rozwoju, które zawierają m.in. osiem Zasad Stambulskich. Ich celem jest doprowadzenie do skutecznej zmiany w działaniach organizacji rozwojowych i demokratyzacyjnych na całym świecie.

Brzmią one następująco:

#1 Szanowanie i promowanie praw człowieka i sprawiedliwości społecznej
#2 Wdrażanie zasady równości płci i sprawiedliwych relacji między płciami, promując prawa kobiet i dziewcząt
#3 Koncentrowanie się na upodmiotowieniu ludzi, demokratycznej własności i partycypacji
#4 Promowanie zrównoważonego rozwoju pod względem ekologicznym
#5 Praktykowanie przejrzystości i rozliczalności
#6 Dążenie do sprawiedliwych partnerstw i solidarności
#7 Dzielenie się wiedzą oraz praktykowanie wzajemnego uczenia się
#8 Zaangażowanie się w osiąganie trwałej zmiany na lepsze

Aby zapoznać się z Zasadami Stambulskimi, przygotowaliśmy prezentację, dostępną pod adresem: http://prezi.com/tbh69odm4zjf/zasady-stambulskie/, w której umieściliśmy m.in.: 
• definicje poszczególnych Zasad oraz ich przełożenie na praktykę
• wywiady i filmy z udziałem organizacji członkowskich Grupy Zagranica
• dobre przykłady polskich i zagranicznych organizacji
• dodatkowe materiały i publikacje

Prezentacja - dowiedz się więcej!