PODSTAWOWE INFORMACJE

Współpraca rozwojowa to partnerskie współdziałanie pomiędzy krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się, organizacjami międzynarodowymi oraz instytucjami niepublicznymi (w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami), którego celem jest zniwelowanie różnic w poziomie rozwoju na świecie poprzez podniesienie jakości życia w krajach słabiej rozwiniętych.

Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Jej celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

Wyróżnia się pomoc realizowaną przez instytucje międzynarodowe, tzw. pomoc wielostronną oraz pomoc realizowaną przez pojedyncze państwo-donator we współpracy z państwem-biorcą, tzw. pomoc dwustronną.

Współpraca rozwojowa rozpoczęła się wraz z zakończeniem II wojny światowej. Powstały wtedy zręby instytucji, na których opiera się dziś system pomocy, m.in. Międzynarodowy Banku Odbudowy i Rozwoju (zwany Bankiem Światowym), Międzynarodowy Fundusz Walutowy, a wkrótce potem Komitet Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD DAC).

Realizację polskiej współpracy rozwojowej określa Ustawa o współpracy rozwojowej, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku. Stanowi ona, że polska współpraca rozwojowa ma się opierać na Wieloletnim Programie Współpracy Rozwojowej, opracowywanym na okres minimum 4 lat. Dokument ten wyznacza cele pomocy oraz jej priorytety geograficzne i tematyczne. Wśród celów znajduje się zrównoważony rozwój krajów uboższych i redukcja ubóstwa, a także budowanie pozycji Polski jako wiarygodnego i odpowiedzialnego partnera na arenie międzynarodowej. 

Strony