Jak Polska realizuje współpracę rozwojową?

Realizację polskiej współpracy rozwojowej określa Ustawa o współpracy rozwojowej, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku. Stanowi ona, że polska współpraca rozwojowa ma się opierać na Wieloletnim Programie Współpracy Rozwojowej, opracowywanym na okres minimum 4 lat. Dokument ten wyznacza cele pomocy oraz jej priorytety geograficzne i tematyczne. Wśród celów znajduje się zrównoważony rozwój krajów uboższych i redukcja ubóstwa, a także budowanie pozycji Polski jako wiarygodnego i odpowiedzialnego partnera na arenie międzynarodowej. 

Projekt Programu Wieloletniego jest opracowywany przez MSZ, opiniowany przez Radę Programową Współpracy Rozwojowej i poddawany konsultacjom społecznym, w których Grupa Zagranica bierze udział. Uszczegółowieniem Wieloletniego programu współpracy rozwojowej są roczne Plany współpracy rozwojowej. Dokumenty stanowiące ramy formalne programu "polska pomoc" są dostępne na stronie PolskaPomoc.gov.pl.

Polska pomaga na dwa sposoby. Z jednej strony współpracuje z krajami globalnego Południa bezpośrednio, czyli udziela pomocy dwustronnej, z drugiej zaś, należy do organizacji międzynarodowych, które realizują pomoc wielostronną. Wpłaty do organizacji międzynarodowych stanowią ok. 3/4 polskiego budżetu przeznaczanego na oficjalną pomoc rozwojową.

W realizację polskiej pomocy zaangażowane jest kilka ministerstw:

  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które rozdziela większą część pieniędzy przeznaczonych na pomoc dwustronną między organizacje pozarządowe, placówki dyplomatyczne, uczelnie wyższe, samorządy
  • Ministerstwo Finansów, które przekazuje polskie składki do instytucji międzynarodowych, a także udziela  pożyczek krajom rozwijającym się,
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które przyznaje stypendia zagranicznym studentom oraz
  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które prowadzi pomoc dla uchodźców).

System polskiej pomocy rozwojowej:

Od 10 lat prowadzone są w Polsce badania dot. wsparcia społeczeństwa dla polskiej współpracy rozwojowej z krajami rozwijającymi się. Według uzyskanych w ubiegłym roku wyników 79% Polek i Polaków uznaje, że powinniśmy pomagać państwom rozwijającym się, wskazując najczęściej na moralny obowiązek lub rewanż za pomoc, którą sami kiedyś otrzymaliśmy (źródło: sondaż OBOP dla MSZ, 2019). Wyniki najnowszych badań znajdują się na stronie www.polskapomoc.gov.pl.