SPÓJNOŚĆ POLITYKI NA RZECZ ROZWOJU

Spójność polityki na rzecz rozwoju (Policy Coherence for Development – PCD) polega na uwzględnianiu celów współpracy rozwojowej w realizacji wszystkich polityk UE, a szczególnie tych, które mogą mieć wpływ na kraje rozwijające się. W praktyce oznacza to przeciwdziałanie negatywnym skutkom europejskich polityk (takich jak np.

Na mocy Traktatu Lizbońskiego Unia Europejska uznaje, że spójność polityk na rzecz rozwoju jest konieczna. Odpowiedni zapis znajduje się w Artykule 208 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej: „Przy realizacji polityk, które mogłyby mieć wpływ na kraje rozwijające się, Unia bierze pod uwagę cele współpracy na rzecz rozwoju.”

Dla Polski spójność polityki na rzecz rozwoju jest zobowiązaniem na mocy Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Również polska Ustawa o współpracy rozwojowej z 2011 roku (Dz.U. z 2011 r., Nr 234, poz. 1386) odwołuje się w art. 13 do spójności polityki na rzecz rozwoju, zobowiązując ministra spraw zagranicznych do koordynacji polskiej współpracy rozwojowej, co obejmuje między innymi „opiniowanie programów i strategii rządowych pod względem ich spójności z celami i priorytetami współpracy rozwojowej, określonymi w Programie”.

Reportaże i inne materiały dziennikarskie poświęcone tematom wchodzącym z zakres spójności polityki na rzecz rozwoju w polskich mediach. Materiały powstały dzięki wsparciu Grupy Zagranica w ramach projektu World-Wise Europe: A more coherent Europe for a fairer World współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.