WASH - poprawa bezpieczeństwa sanitarnego i zdrowia dzieci w szkołach podstawowych na terenach wiejskich hrabstwa Bungoma w Kenii.

Organizacja: 
Fundacja Partners Polska
Data rozpoczęcia: 
2015
Data zakończenia: 
2015
Sektor: 
współpraca rozwojowa
Typ działania: 
budowa infrastruktury
Beneficjenci: 
dzieci
Liczba beneficjentów: 
7 682
Budżet: 
772 150
Waluta: 
PLN
Donor: 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Program donorski: 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - program Polska Pomoc
Krótki opis projektu: 
„WASH - poprawa bezpieczeństwa sanitarnego i zdrowia dzieci w szkołach podstawowych na terenach wiejskich hrabstwa Bungoma w Kenii" to projekt Fundacji Partners Polska zrealizowany w partnerstwie z kenijską organizacją Education Effect Africa. Inicjatywa skierowana była do najuboższej części kenijskiego społeczeństwa - dzieci w wieku szkolnym zamieszkujących marginalizowane regiony wiejskie. Warunki, w jakich dzieci z 10 placówek objętych projektem pobierały naukę przed jego rozpoczęciem, zagrażały ich zdrowiu i życiu. Brak toalet bądź ich bardzo zły stan oraz ograniczony dostęp do wody na terenie szkół podstawowych przekładał się na brak higieny, zły stan zdrowia dzieci i niższe wyniki w nauce. Projekt "WASH (Water, Sanitation and Hygiene) poprawił warunki sanitarne panujące w 10 publicznych placówkach edukacyjnych, w których uczy się blisko 8000 dzieci i pracuje 170 nauczycieli i członków personelu pomocniczego. Wybudowano 81 higienicznych i bezpiecznych dla zdrowia sanitariatów przystosowanych do specyficznych potrzeb dziewcząt i chłopców, zainstalowano 15 systemów pozyskiwania wody deszczowej oraz zamontowano 77 punktów z dostępem do wody pitnej. Pracom infrastrukturalnym towarzyszyło wzmocnienie instytucjonalne placówek objętych projektem poprzez uformowanie szkolnych komitetów ds. zdrowia składających się z przedstawicieli dyrekcji, nauczycieli i uczniów. Komitety zostały wyposażone w kompetencje monitorowania i poprawy standardów sanitarnych w swoim otoczeniu. Dzięki pomocy kenijskich ekspertów zdrowotnych placówki na stałe włączyły działania edukacyjne promujące zdrowie, higienę i bezpieczeństwo dzieci do planu zajęć szkolnych. Regularna i intensywna edukacja przełożyła się na zmianę zachowań dzieci i nauczycieli na te bardziej sprzyjające zdrowiu i higienie. Szkoły podstawowe stały się również inicjatorami zmian zdrowotnych w swoich wsiach – w swoich lokalnych społecznościach zorganizowały kampanie edukacyjne promujące bezpieczeństwo sanitarne, zdrowie i higienę.