EDUKACJA GLOBALNA

Grupa robocza ds. edukacji globalnej działa w ramach Grupy Zagranica od 2006 r. Jej celem jest rozwijanie i upowszechnienie edukacji globalnej w Polsce poprzez rzecznictwo i wsparcie udzielane organizacjom członkowskim oraz innym aktorom zaangażowanym w edukację globalną. Poprzez stały dialog z władzą publiczną, Grupa Zagranica dąży do stworzenia w Polsce warunków sprzyjających upowszechnieniu edukacji globalnej. Członkowie i członkinie grupy byli min.

Centrum Północ-Południe (CCP) przy Radzie Europy (RE), w partnerstwie z działem zajmującym się polityką edukacyjną w CONCORD Europe, UNESCO, oraz w afiliacji z Global Education Network Europe (GENE), zorganizowały III Europejski Kongres Edukacji Globalnej noszący tytuł Edukacja na rzecz globalnego obywatelstwa: jedność w różnorodności. Rekomendacje przyjęte podczas III Europejskiego Kongresu Edukacji Globalnej zostały opracowane w konsultacji z instytucjonalnymi partnerami kongresu i jego uczestniczkami oraz uczestnikami. Rekomendacje te powinny być wykorzystywane przez organizacje oraz edukatorów i edukatorki na szczeblach krajowym, regionalnym i globalnym w działaniach rzeczniczych.

Grupa Robocza ds. Edukacji Globalnej, składająca się z ekspertów i ekspertek z organizacji pozarządowych, przeprowadziła w 2014 roku badanie, którego celem była diagnoza sposobu realizacji wymagań podstawy programowej kształcenia ogólnego dotyczącego edukacji globalnej w podręcznikach szkolnych. Treści pozwalające nauczycielom i nauczycielkom na realizację edukacji globalnej znajdują się w programach przedmiotów: WOS, geografia, biologia, historia. Badanie objęło trzy najbardziej popularne podręczniki do geografii z poziomu gimnazjalnego.

Grupa Robocza ds. Edukacji Globalnej przeprowadziła już trzy edycje procesu partnerskiego przeglądu realizowanych w Polsce inicjatyw z zakresu edukacji globalnej. Do udziału w przeglądzie zaproszono pracujące z tym obszarze organizacje, instytucje oraz akademików. Efektem pierwszej edycji przeglądu był raport „Jak badać jakość w edukacji globalnej?”, który podsumowuje i systematyzuje wnioski z przeglądu oraz pracy warsztatowej uczestników seminarium. Uczestnicy i uczestniczki przeglądu uznali to działanie za bardzo wartościowe dla swojej pracy, dlatego też postanowiono przeprowadzić jego kolejne edycje. Druga została przeprowadzona w roku 2013, trzecia natomiast w roku 2015.

TEG jest coroczną międzynarodową inicjatywą, mającą na celu zwrócenie uwagi społeczeństw europejskich na potrzebę prowadzenia edukacji dotyczącej spraw globalnych, poprzez intensywne i różnorodne działania skierowane przede wszystkim (ale nie tylko) do dzieci i młodzieży.Ideą TEG jest zapoznanie młodych ludzi z wyzwaniami i problemami współczesnego świata, kształtowanie wśród nich postaw sprzyjających ich rozwiązywaniu, respektujących różnorodność kulturową oraz umiejętność porozumiewania się z ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur.

Strony