EDUKACJA GLOBALNA

(2019 rok)

Opracowaliśmy pakiet edukacyjny 0,5°C do zagładyktóry skłąda się z animacji oraz scenariusza zajeć lekcyjnych. Zachęcamy do jego wykorzystania w pracy edukacyjnej z młodzieżą, np. na zajęciach poświęconych tematyce zmian klimatycznych. 

(od 2006 roku -)

Grupa robocza ds. edukacji globalnej działa w ramach Grupy Zagranica od 2006 r. Jej celem jest rozwijanie i upowszechnienie edukacji globalnej w Polsce poprzez rzecznictwo i wsparcie udzielane organizacjom członkowskim oraz innym aktorom zaangażowanym w edukację globalną.

(4 edycje: 2011 rok, 2013 rok, 2016 rok, 2019 rok)

Grupa Robocza ds. Edukacji Globalnej przeprowadziła już cztery edycje procesu partnerskiego przeglądu realizowanych w Polsce inicjatyw z zakresu edukacji globalnej. Do udziału w przeglądzie zaproszono pracujące z tym obszarze organizacje, instytucje oraz akademików. Efektem pierwszej edycji przeglądu był raport „Jak badać jakość w edukacji globalnej?”, który podsumowuje i systematyzuje wnioski z przeglądu oraz pracy warsztatowej uczestników seminarium. Uczestnicy i uczestniczki przeglądu uznali to działanie za bardzo wartościowe dla swojej pracy, dlatego też postanowiono przeprowadzić jego kolejne edycje.

(od 2010 roku - )

TEG jest coroczną międzynarodową inicjatywą, mającą na celu zwrócenie uwagi społeczeństw europejskich na potrzebę prowadzenia edukacji dotyczącej spraw globalnych, poprzez intensywne i różnorodne działania skierowane przede wszystkim (ale nie tylko) do dzieci i młodzieży. Ideą TEG jest zapoznanie młodych ludzi z wyzwaniami i problemami współczesnego świata, kształtowanie wśród nich postaw sprzyjających ich rozwiązywaniu, respektujących różnorodność kulturową oraz umiejętność porozumiewania się z ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur.

(od 2011 roku -)

Wielomiesięczne wysiłki międzysektorowego zespołu, złożonego z przedstawicielek i przedstawicieli 30 organizacji i instytucji, zaowocowały wypracowaniem oraz przyjęciem wspólnego dokumentu, jakim jest "Raport z procesu międzysektorowego na temat edukacji globalnej".

Strony