RZECZNICTWO I MONITORING

Podejmowanie współpracy z posłankami i posłami oraz monitorowanie działań - zarówno parlamentu krajowego jak i europejskiego - w zakresie współpracy rozwojowej to jeden z istotnych obszarów rzeczniczych Grupy Zagranica. Oceniamy bowiem, że zaangażowanie w debatę o polskiej i unijnej polityce współpracy rozwojowej jest na ten moment daleko niewystarczające. Poprzez nasze działania staramy się przekonywać posłanki i posłów do aktywności w tym obszarze tematycznym.

Spójność polityki na rzecz rozwoju (Policy Coherence for Development – PCD) jest podejściem promowanym już od lat 90-tych przez OECD, podjętym również przez Unię Europejską i zapisanym w Traktacie Lizbońskim. PCD polega na uwzględnianiu celów współpracy rozwojowej w realizacji wszystkich polityki UE, a szczególnie tych, które mogą mieć wpływ na kraje rozwijające się. Ze względu na swój znaczący wpływ na realizację celów rozwojowych, a tym samym efektywność współpracy rozwojowej, PCD jest ważnym tematem rzeczniczym dla Grupy Zagranica.

Strona poświęcona procesowi prac nad Wieloletnim Programem Współpracy Rozwojowej (WPWR) na lata 2016-2020 i odbywającym się w ramach tego procesu konsultacjom ze środowiskiem organizacji pozarządowych. Na stronie publikujemy aktualności z procesu, jak również materiały wspierające i inne informacje.

Ostatnie wydarzenia zwane "kryzysem uchodźczym" spowodowały ożywioną dyskusję wokół tematyki uchodźczej i migracyjnej, a także uruchomiły szereg działań pomocowych i solidarnościowych. Wsparcie uchodźców i cudzoziemców w Polsce to obszar działań pomocowych nie związanych stricte ze współpracą rozwojową, jednakże w skład Grupy Zagranica wchodzą organizacje, które w ramach swojej działalności statusowej zaangażowane są w tematykę migracyjną, uchodźczą i antydyskryminacyjną. Wobec wagi tematu również nasza federacja podjęła szereg działań w tym zakresie.

Co roku organizacje pozarządowe otrzymują do konsultacji plan współpracy rozwojowej na rok następny. Grupa Zagranica stara się rokrocznie koordynować zbieranie uwag do tego dokumentu. Zakres tematyczny konsultacji obejmuje m.in.: (a) spójność planu rocznego z Wieloletnim Programem Współpracy Rozwojowej, (b) podział środków rezerwy celowej, (c) zapisy dot. poszczególnych obszarów geograficznych, (d) zakres projektów rozwojowych realizowane bezpośrednio przez podmioty administracji rządowej, (e) zapisy dot. konkursów grantowych MSZ i FSM, (f) plany MSZ dot.

Strony