RZECZNICTWO I MONITORING

Od 2011 roku wraz z portalem MamPrawoWiedziec.pl podejmujemy szereg działań wokół poszczególnych procesów wyborczych (wybory prezydenckie, wybory parlamentarne, wybory do Parlamentu Europejskiego), które mają na celu popularyzowanie „naszej” tematyki wśród kandydatów/tek oraz społeczeństwa, jako istotnego obszaru polityki zagranicznej kraju. Zależy nam, aby polskie społeczeństwo poznało poglądy poszczególnych partii i ich reprezentantek i reprezentantów w tym obszarze.

Proces legislacyjny oraz komentarz Grupy Zagranica.

Grupa Zagranica od kilku lat uczestniczy w obserwacjach prac komisji konkursowych, których celem jest wyłonienie projektów współpracy rozwojowej, finansowanych każdego roku przez MSZ. Rezultatem tych obserwacji jest raport, przygotowany przez obserwatorów – przedstawicieli organizacji członkowskich i biura Grupy Zagranica. Raport jest każdego roku przedstawiany oraz dyskutowany na spotkaniu z przedstawicielami MSZ odpowiedzialnymi za przygotowanie i realizacje konkursu.

Grupa Zagranica rozpoczęła w roku 2013 współpracę z Polską Fundacją Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak” w obszarze obserwacji konkursu grantowego "Wsparcie Demokracji". Współpraca ta jest kontynuowana w kolejnych latach. Konkurs jest monitorowany pod kątem przejrzystości oraz przestrzegania procedur oceny i wyboru wniosków.

20. marca 2012 roku Rada Ministrów przyjęła „Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2012-2015" przygotowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W trakcie procesu konsultacyjnego Grupa Zagranica wielokrotnie zwracała uwagę na niską jakość tego dokumentu i jego zasadnicze braki oraz proponowała uzupełnienia do jego treści. Jednak nasze postulaty zostały w zdecydowanej większości odrzucone, a sam proces konsultacji tekstu z partnerami poddaje w wątpliwość deklarowaną wolę administracji rządowej do partnerskiej współpracy z sektorem pozarządowym.

Strony