EDUKACJA GLOBALNA

Centrum Północ-Południe (CCP) przy Radzie Europy (RE), w partnerstwie z działem zajmującym się polityką edukacyjną w CONCORD Europe, UNESCO, oraz w afiliacji z Global Education Network Europe (GENE), zorganizowały III Europejski Kongres Edukacji Globalnej noszący tytuł Edukacja na rzecz globalnego obywatelstwa: jedność w różnorodności. Rekomendacje przyjęte podczas III Europejskiego Kongresu Edukacji Globalnej zostały opracowane w konsultacji z instytucjonalnymi partnerami kongresu i jego uczestniczkami oraz uczestnikami. Rekomendacje te powinny być wykorzystywane przez organizacje oraz edukatorów i edukatorki na szczeblach krajowym, regionalnym i globalnym w działaniach rzeczniczych.

Grupa Robocza ds. Edukacji Globalnej, składająca się z ekspertów i ekspertek z organizacji pozarządowych, przeprowadziła w 2014 roku badanie, którego celem była diagnoza sposobu realizacji wymagań podstawy programowej kształcenia ogólnego dotyczącego edukacji globalnej w podręcznikach szkolnych. Treści pozwalające nauczycielom i nauczycielkom na realizację edukacji globalnej znajdują się w programach przedmiotów: WOS, geografia, biologia, historia. Badanie objęło trzy najbardziej popularne podręczniki do geografii z poziomu gimnazjalnego.

Grupa Robocza ds. Edukacji Globalnej przeprowadziła już trzy edycje procesu partnerskiego przeglądu realizowanych w Polsce inicjatyw z zakresu edukacji globalnej. Do udziału w przeglądzie zaproszono pracujące z tym obszarze organizacje, instytucje oraz akademików. Efektem pierwszej edycji przeglądu był raport „Jak badać jakość w edukacji globalnej?”, który podsumowuje i systematyzuje wnioski z przeglądu oraz pracy warsztatowej uczestników seminarium. Uczestnicy i uczestniczki przeglądu uznali to działanie za bardzo wartościowe dla swojej pracy, dlatego też postanowiono przeprowadzić jego kolejne edycje. Druga została przeprowadzona w roku 2013, trzecia natomiast w roku 2015.

Parlament Europejski wzywa kraje członkowskie i Komisję Europejską do wzmocnienia edukacji globalnej w Europie. Po 4-miesięcznej intensywnej kampanii, Parlament Europejski przyjął pisemną deklarację na temat edukacji globalnej oraz aktywnego globalnego społeczeństwa obywatelskiego. Jej powstanie proponowali europosłowie Filip Kaczmarek, Catherine Grèze , Fiona Hall, Maria Badia I Cutchet and Michael Gahler. Deklaracja została przyjęta 5 lipca.

TEG jest coroczną międzynarodową inicjatywą, mającą na celu zwrócenie uwagi społeczeństw europejskich na potrzebę prowadzenia edukacji dotyczącej spraw globalnych, poprzez intensywne i różnorodne działania skierowane przede wszystkim (ale nie tylko) do dzieci i młodzieży.Ideą TEG jest zapoznanie młodych ludzi z wyzwaniami i problemami współczesnego świata, kształtowanie wśród nich postaw sprzyjających ich rozwiązywaniu, respektujących różnorodność kulturową oraz umiejętność porozumiewania się z ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur.

Strony