Przegląd partnerski materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej

Grupa Robocza ds. Edukacji Globalnej przeprowadziła już cztery edycje procesu partnerskiego przeglądu realizowanych w Polsce inicjatyw z zakresu edukacji globalnej. Do udziału w przeglądzie zaproszono pracujące z tym obszarze organizacje, instytucje oraz akademików. W pilotażu wzięło udział 20 organizacji i instytucji zajmujących się tą tematyką. Efektem pierwszej edycji przeglądu był raport "Jak badać jakość w edukacji globalnej?", który podsumowuje i systematyzuje wnioski z przeglądu oraz pracy warsztatowej uczestników seminarium. Uczestnicy i uczestniczki przeglądu uznali to działanie za bardzo wartościowe dla swojej pracy, dlatego też postanowiono przeprowadzić jego kolejne edycje w latach: 2011, 2013, 2016 i 2019.

Zakres i rezultaty przeglądu

W dwóch pierwszy edycjach przegląd obejmował następujące obszary działań edukacyjnych (do przeglądu można było zgłoszać również te materiały/działania, które są w trakcie powstawania):

  • materiały edukacyjne,
  • akcje i działania kampanijne,
  • programy wsparcia dla szkół i nauczycielek/nauczycieli (w przeglądzie można zgłosić konkretne narzędzia wykorzystywane w ramach programu wsparcia, np. warsztaty, kursy intenetowe, sylabusy, itp.).  

Wynikiem przeglądu z roku 2012 było wyłonienie dobrych praktyk z powyższych trzech obszarów działalności organizacji i instytucji. Dobre praktyki oraz rekomendacje zostały przedyskutowane podczas seminarium podsumowującego „Jak badać jakość w edukacji globalnej?” (zobacz prezentację z seminarium: Dobre praktyki edukacji globalnej). 

Efektem pierwszej edycji przeglądu był także raport "Jak badać jakość w edukacji globalnej?", który podsumowuje i systematyzuje wnioski z przeglądu oraz pracy warsztatowej uczestników seminarium. Lista uczestników przeglądu i konsultowanych materiałów edycji 2012 roku jest dostępna w odrębnym artykule. 

Uczestnictwo

Zaproponowano trzy możliwości udziału w przeglądzie:

  1. Zgłoszenie + komentowanie: wybór materiałów lub działań mieszczące się w jednym z ww. trzech obszarów i zgłoszenie ich do przeglądu, aby otrzymać informację zwrotną od innych uczestników i jednocześnie komentować wyniki pracy innych.
  2. Komentowanie: komentowanie publikacji i przedsięwzięć innych, bez konieczności prezentowania swoich działań.
  3. Moderowanie: zorganizowanie spotkania danej grupy przeglądowej oraz moderowanie jego przebiegu (istnieje możliwość moderowania danej grupy oraz uczestniczenie w innej grupie w roli komentatora/zgłaszającego).   

Wiele z organizacji, które brały udział w przeglądzie, stosują sie do wypracowanych rekomendacji podczas projektowania nowych materiałów lub kampanii. Jedną z organizacji najaktywniej aangażowanych w prace nad podnoszeniem jakości edukacji globalnej w Polsce jest Instytut Globalnej Odpowiedzialności. „Kobiecym głosem” to pierwsza w Polsce publikacja z zakresu edukacji globalnej, która jeszcze przed wydaniem została poddana wewnętrznemu przeglądowi pod kątem jakości oraz spełniania celów edukacji globalnej. IGO do tego celu wykorzystało kwestionariusz oparty na kryteriach dotyczących jakości, wypracowanych wspólnie podczas przeglądu partnerskiego. Pracownicy IGO, po zebraniu wszystkich komentarzy odnośnie wstępnej wersji publikacji, nanieśli stosowne poprawki, a także – dodatkowo – planują stworzyć cykl scenariuszy lekcji wykorzystując materiał źródłowy z tej publikacji.

Narzędzia

Podczas przeglądu posługiwano się kwestionariuszami przygotowanymi w latach ubiegłych, które przed każdą edycją działania były poddawane rewizji.

Zachęcamy do zapoznania się z kwestionariuszem i wykorzystania go do oceny własnych materiałów edukacyjnych. Spotkanie ewaluacyjne z wykorzystaniem kwestionariusza można przeprowadzić w gronie współpracowników i współpracownic, ale można także zaprosić inną organizację zajmującą się edukacją globalną. To drugie rozwiązanie pozwoli na zapoznanie się z opinią zewnętrznego obserwatora lub obserwatorki. To także niepowtarzalna szansa by usłyszeć konstruktywną krytykę swojej pracy, jednocześnie poznając specyfikę pracy i materiałów innych aktorów edukacji globalnej.

Kwestionariusz do oceny jakości w edukacji globalnej - wersja 2013 (pdf.) (doc.)

Kwestionariusz do oceny jakości w edukacji globalnej - wersja 2015 (doc.)