Rekomendacje strategiczne III Europejskiego Kongresu Edukacji Globalnej

Centrum Północ-Południe (CCP) przy Radzie Europy (RE), w partnerstwie z działem zajmującym się polityką edukacyjną w CONCORD Europe, UNESCO, oraz w afiliacji z Global Education Network Europe (GENE), zorganizowały III Europejski Kongres Edukacji Globalnej noszący tytuł Edukacja na rzecz globalnego obywatelstwa: jedność w różnorodności. Kongres odbył się w Zagrzebiu, w Chorwacji, w dniach 26-28 listopada 2015 roku, pod auspicjami Chorwackiego Centrum Studiów nad Pokojem (Croatian Center for Peace Studies) jako partnerem wdrażającym CPP.   

III Europejski Kongres Edukacji Globalnej kontynuuje wysiłki CPP i innych interesariuszy na rzecz upowszechniania edukacji globalnej (EG) od momentu Kongresu Maastricht (zorganizowanego w 2002 roku), który wprowadził pierwszą europejską strategię mającą na celu poprawę jakości i zwiększenie obecności EG w Europie do roku 2015. Kongres w Zagrzebiu oparł się także na wynikach II Europejskiego Kongresu Edukacji Globalnej (zorganizowanego w Lizbonie w 2012 roku) i jego strategicznych rekomendacjach w następujących obszarach: tworzenie i wdrażanie krajowych strategii; reforma podstawy programowej; ciągły rozwój zawodowy edukatorek i edukatorów; wsparcie dla poprawy jakości i monitoring; prowadzenie działań kampanijnych i docieranie do szerszego kręgu odbiorców i odbiorczyń.

Celem III Kongresu było przeanalizowanie osiągnięć na polu EG począwszy od roku 2012 i zdefiniowanie priorytetów oraz zaleceń politycznych, aby wdrażać EG i zwiększać uznanie dla niej po roku 2015. Cel ten jest zgodny z rekomendacjami opracowanymi podczas Kongresu Lizbońskiego i uwzględnia ogólny kontekst polityczny oraz kierunki działań innych interesariuszy. Łączy także koncepcję EG z pojęciem edukacji na rzecz globalnego obywatelstwa (EGO) zainicjowanej przez UNESCO w 2013 roku.

Rekomendacje przyjęte podczas III Europejskiego Kongresu Edukacji Globalnej są rezultatem powyższego procesu i zostały opracowane w konsultacji z instytucjonalnymi partnerami kongresu i jego uczestniczkami oraz uczestnikami. Rekomendacje te powinny być wykorzystywane przez organizacje oraz edukatorów i edukatorki na szczeblach krajowym, regionalnym i globalnym w działaniach rzeczniczych. 

Rekomendacje strategiczne III Europejskiego Konkgresu Edukacji Globalnej (pdf)