Konsultacje Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej 2016-2020


Wieloletni Program Współpracy Rozwojowej to kluczowy dokument definiujący cele oraz priorytety geograficzne i tematyczne polskiej współpracy rozwojowej. Więcej informacji znajdziesz we wprowadzeniu do WPWR (pdf) i na stronie DWR poświęconej programowaniu wieloletniemu.

W 2014/2015 roku trwał proces prac nad Wieloletnim Programem Współpracy Rozwojowej (WPWR) na lata 2016-2020. Proces był koordynowany przez Departament Współpracy Rozwojowej (DWR) w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Po ponad roku prac (trwających od kwietnia 2014) i częściowych konsultacji, Miisterstwo uruchomiło konsultacje publiczne projektu WPWR.

Grupa Zagranica brała aktywny udział w pracach i roboczych konsultacjach od początku procesu. Poniżej zamieszczamy aktualności z przebiegu procesu oraz kluczowe dokumenty ze wszystkich etapów prac. Podsumowanie procesu z uwzględnieniem notatek ze spotkań konsultacyjnych i roboczych uwag GZ dostępne jest dla organizacji członkowskich GZ w strefie członkowskiej.


Kalendarium

 • (6/10/15) WPWR przyjęty przez Radę Ministrów
  Rada Ministrów przyjęła w dniu 6 października 2015 r. „Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2016-2020", przygotowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dokument jest dostępny na stronie MSZ.

 • (23/7/15) Projekt WPWR przyjęty przez RPWR
  Podczas posiedzenia 23 lipca 2015 Rada Programowa Współpracy Rozwojowej pozytywnie zaopiniowała projekt WPWR. Ostateczna wersja projektu (z uwzględnieniem zmian dyskutowanych i przegłosowanych na posiedzeniu Rady) dostępna jest na stronie MSZ. Przyjęcie WPWR (uchwałą Rady Ministrów) przewidziane jest na przełom sierpnia i września.

 • (10/7/15) Druga wersja projektu WPWR
  Druga wersja projektu tekstu WPWR trafiła do konsultacji na forum Rady Programowej Współpracy Rozwojowej, której posiedzenie odbędzie się 23 lipca 2015.

 • (6/7/15) Podsumowanie konsultacji społecznych
  MSZ opublikował szczegółową tabelę zawierającą wszystkie uwagi przesłane do projektu wraz z komentarzem MSZ.

 • (12/6/15) Uwagi GZ do projektu WPWR
  Uwagi GZ przesłane MSZ dostępne są w strefie członkowskiej GZ.

 • (21/5/15) Konsultacje projektu tekstu WPWR 2016-2020
  MSZ opublikował projekt tekstu. Termin zgłaszania uwag to 12 czerwca. GZ koordynuje wspólne stanowisko organizacji członkowskich.

 • (6/5/2015) Spotkanie konsultacyjne nt. edukacji globalnej i wolontariatu
  Materiał roboczy i notatka ze spotkania dostępne są w Strefie Członkowskiej GZ.

 • (28/4/2015) Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne nt. edukacji globalnej i wolontariatu
  MSZ zaprasza na spotkanie 6 maja. Więcej informacji na stronie MSZ.

 • (15/5/2015) Spotkanie konsultacyjne nt. tematycznych sektorów wsparcia
  Materiał roboczy i notatka ze spotkania dostępne są w Strefie Członkowskiej GZ.

 • (7/4/2015) Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne nt. tematycznych sektorów wsparcia
  MSZ zaprasza na spotkanie konsultacyjne 15 kwietnia 2015. Więcej szczegółów na stronie MSZ.

 • (6/2/2015) Spotkanie robocze w MSZ nt. pomocy wielostronnej w WPWR
  Materiał roboczy przesłany przez MSZ, robocze uwagi GZ do niego oraz notatka ze spotkania dostępne są w strefie członkowskiej GZ.

 • (21/01/15) Spotkanie robocze w MSZ nt. ewaluacji w WPWR
  Materiał roboczy przesłany przez MSZ, robocze uwagi GZ do niego oraz notatka ze spotkania dostępne są w strefie członkowskiej GZ.

 • (12/01/15) Zaproszenie na spotkania przygotowawcze GZ
  GZ zaprasza organizacje członkowskie na spotkania przygotowawcze :
  -> 21 stycznia w godz. 10-12 - spotkanie nt. ewaluacji w WPWR (spotkanie w MSZ na ten temat odbędzie się w godz. 13-16 tego dnia)
  -> 5 lutego w godz. 14-16 - spotkanie nt. pomocy wielostronnej w WPWR (spotkanie w MSZ na ten temat odbędzie się w godz. 9-12 następnego dnia)
  Spotkania odbędą się w biurze GZ. Więcej informacji: kasia.szeniawska@zagranica.org.pl.

 • (8/01/15) Zaproszenie na spotkania robocze w MSZ
  MSZ ogłosił harmonogram trzech pierwszych spośród serii spotkań roboczych z partnerami społecznymi nt. pomocy humanitarnej, ewaluacji i pomocy wielostronnej.

 • (19/12/14) Spotkanie GZ z MSZ nt. dalszych prac nad WPWR
  Podczas spotkania omówiono harmonogram dalszych prac oraz tematy roboczych spotkań tematycznych z udziałem organizacji pozarządowych. Ustalone tematy to: priorytety tematyczne i szczegółowe (w tym cele i rezultaty); współpraca wielostronna; pomoc humanitarna; edukacja globalna i wolontariat; ewaluacja; spójność polityki na rzecz rozwoju. Spotkania odbędą się między styczniem a początkiem marca 2015. Więcej szczegółów można znaleźć w notatce ze spotkania dostępnej w strefie członkowskiej GZ.

 • (7/11/14) Zatwierdzenie założeń koncepcyjnych i listy krajów priorytetowych
  Podczas VII posiedzenia RPWR zatwierdzono ostateczną wersję założeń koncepcyjnych WPWR oraz metodologii wyboru priorytetów geograficznych (w wersjach niezmienionych od projektów przesłanych do konsultacji) wraz z rekomendowaną na ich podstawie listą krajów priorytetowych:
  - Afryka Subsaharyjska: Etiopia, Kenia, Senegal, Tanzania
  - Partnerstwo Wschodnie: Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina
  - Azja, Afryka Płn. i Bliski Wschód: Autonomia Palestyńska, Mjanma
  Zapowiedziano wprowadzenie mechanizmu przejściowego dla dotychczasowych krajów priorytetowych, które nie znalazły się na nowej liście. 
  Ponadto, MSZ zapowiedziało organizację spotkań konsultacyjnych (w grudniu/styczniu) na następujące tematy: (1) cele/rezultaty/wskaźniki, (2) sektory wsparcia/obszary tematyczne, (3) edukacja globalna, (4) wolontariat, (5) pomoc humanitarna, (6) sektor prywatny we współpracy rozwojowej

 • (27/10/14) Założenia koncepcyjne i kraje priorytetowe
  Razem z zaproszeniem na VII posiedzenie RPWR GZ otrzymała Projekt założeń WPWR 2016-2020 oraz materiał dot. wyboru priorytetów geograficznych w WPWR. Oba dokumenty będą dyskutowane na posiedzeniu Rady 7 listopada. Dokumenty dostępne są w strefie członkowskiej GZ.

 • (3/10/14) Spotkanie informacyjno-konsultacyjne nt. kryteriów wyboru krajów priorytetowych w WPWR
  Notatka dostępna jest w strefie członkowskiej GZ. Prezentacja ze spotkania dostępna jest na stronie Polskiej Pomocy. Komentarze do propozycji metodologii i kryteriów można zgłaszać za pośrednictwem członków Rady Programowej Wspópracy Rozwojowej.

 • (17/09/14) Odpowiedź MSZ na uwagi członków RPWR (w tym GZ) do założeń koncepcyjnych WPWR i harmonogram dalszych prac
  Odpowiedź MSZ na uwagi do założeń koncepcyjnych jest dostępna w strefie członkowskiej GZ. Harmonogram dalszych prac wygląda następująco:
  - 1. połowa października - spotkanie dla partnerów społecznych poświęcone kryteriom wyboru państw priorytetowych na lata 2016-2020
  - 2. połowa października - prawdopodobnie kolejne posiedzenie RPWR, poświęcone wyłącznie WPWR: zaopiniowaniu założeń WPWR 2016-2020 oraz dyskusji nt. priorytetów geograficznych w oparciu o kryteria. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta na posiedzeniu Rady w dniu 30 września br.
  - listopad i grudzień - prace nad określeniem sektorów wsparcia w krajach priorytetowych oraz wszystkimi pozostałymi elementami programu (III etap).

 • (12/09/14) Spotkanie informacyjno-konsultacyjne nt. spójności polityki na rzecz rozwoju (PCD) w MSZ
  W ramach konsultacji WPWR odbyło się spotkanie nt. PCD z uczestnisctwem przedstawicielek OECD i szwedzkiego MSZ. Notatka i materiały ze spotkania dostępne są w strefie członkowskiej GZ.

 • (do 05/09/14) Wewnętrzne konsultacje GZ nt. założeń koncepcyjnych WPWR
  Zbieranie kolejnych uwag od organizacji członkowskich GZ do projektu założeń koncepcyjnych WPWR

 • (19/08/14) Spotkanie robocze GZ nt. projektu założeń koncepcyjnych WPWR
  Spotkanie miało na celu zebranie dalszych i bardziej szczegółowych uwag organizacji członkowskich do projektu założeń. Notatka ze spotkania dostępna jest w strefie członkowskiej GZ.

 • (15/07/14) Komentarz GZ do projektu założeń koncepcyjnych
  Reprezentant Grupy Zagranica w RPWR przesłał na forum Rady pierwszy komentarz GZ do projektu założeń koncepcyjnych nowego WPWR, opracowany na podstawie wewnętrznych konsultacji z organizacjami członkowskimi. Kolejnym etapem dyskusji na temat założeń koncepcyjnych będzie spotkanie konsultacyjne, które DWR planuje zorganizować jeszcze przed kolejnym spotkaniem RPWR we wrześniu.

 • (13/07/14) Informacje na temat zmian w harmonogramie procesu
  Biuro GZ otrzymało od DWR informację, że jeszcze przed planowanym na wrzesień posiedzeniem RPWR, odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla NGO, gdzie dyskutowany będzie projekt założeń koncepcyjnych nowego WPWR.

 • (13/07/14) Pisemna odpowiedź na komentarze GZ do Analizy wdrażania
  Grupa Zagranica otrzymała od DWR dokument ustosunkowujący się do komentarzy GZ do analizy wdrażania pierwszego WPWR. Zobacz dokument tu.

 • (26/06/14) Spotkanie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej (RPWR)
  W spotkaniu RPWR wzięli udział przedstawiciele GZ. Spotkanie było poświęcone przede wszystkim kwestiom prac nad nowym WPWR. Podczas spotkania kilku członków Rady (w tym nie tylko przedstawiciele NGO) opowiedziało się za przedłużeniem możliwości komentowania założeń koncepcyjnych oraz organizacją międzysektorowych spotkań roboczych w ramach III etapu konsultacji.

 • (13/06/14) Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w MSZ
  Na spotkaniu dyrekcja DWR przedstawiła wyniki analizy wdrażania pierwszego WPWR oraz planowany przebieg prac nad nowym WPWR. Na spotkaniu obecni byli przestawiciele Zarządu i biura GZ.

 • (21/05/14) Konsultacje analizy wdrażania
  DWR przesłał wybranej grupie organizacji materiał do dyskusji na temat analizy wdrażania pierwszego WPWR. GZ zebrała komentarze od organizacji członkowskich i na ich podstawie opracowała wspólny komentarz.

 • (11/02/14) Spotkania otwarte Min. Pełczyńskiej – Nałęcz z przedstawicielami organizacji i instytucji działających w obszarze pomocy rozwojowe
  Na spotkaniu, oprócz innych zagadnień, Min. Pełczyńska-Nałęcz przedstawiła wstępny harmonogram prac nad projektem nowego WPWR.


Dokumenty

Ogólne

Etap I - Analiza wdrażania WPWR 2012-2015

Etap II - Założenia koncepcyjne WPWR 2016-2020

Etap III - Przygotowanie i konsultacje treści WPWR 2016-2020

Etap IV - Konsultacje ostatecznej wersji projektu WPWR 2016-2020


Kontakt

W przypadku pytań dotyczących WPWR i procesu konsultacji prosimy o kontakt z Biurem Grupy Zagranica, osoba kontaktowa: Janek Bazyl (janek.bazyl@zagranica.org.pl).