Uchodźcy - rzecznictwo i informacja

Ostatnie wydarzenia zwane "kryzysem uchodźczym" spowodowały ożywioną dyskusję wokół tematyki uchodźczej i migracyjnej, a także uruchomiły szereg działań pomocowych i solidarnościowych. 

Wsparcie uchodźców i cudzoziemców w Polsce to obszar działań pomocowych nie związanych stricte ze współpracą rozwojową (więcej na ten temat w osobnym artykule), jednakże w skład Grupy Zagranica wchodzą organizacje, które w ramach swojej działalności statusowej zaangażowane są w tematykę migracyjną, uchodźczą i antydyskryminacyjną (lista organizacji). Wobec wagi tematu również nasza federacja podjęła szereg działań w tym zakresie.

W czerwcu 2015 roku organizacje pozarządowe zrzeszone w Grupie Zagranica wyraziły swój stanowczy sprzeciw wobec stanowiska Rządu RP w sprawie odrzucenia planu Komisji Europejskiej dotyczącego wprowadzenia obowiązkowych kwot migrantów przyjmowanych przez kraje UE w ramach programów relokacji oraz przesiedlenia. Więcej informacji w odrębnym artykule.

We wrześniu 2015 roku Grupa Zagranica oraz 55 organizacji pozarządowych działających na rzecz uchodźców i migrantów wystosowała list do Pani Premier Ewy Kopacz ws. działań, które należy podjąć w obecnej sytuacji kryzysu uchodźczego w Europie. List został wręczony i przedyskutowany podczas spotkania 24 września 2015 roku. Więcej informacji w odrębnym artykule.

W listopadzie 2015 roku wystosowaliśmy stanowisko ws. przystsowania pomocy żywnościowej do potrzeb uchodźców, które zostało wysłane do Pani krystyny Wyrwickiej, Dyrektorki Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Stanowisko powstało z inicjatywy Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej. Czytaj stanowisko.

Śledzimy również działalność zespołu roboczego Migration & Development europejskiej konfederacji CONCORD, której Grupa Zagranica jest członkiem. Konfedreacja CONCORD podejmuje szereg działań w reakcji na bieżące wydarzenia związane z kryzysem uchodźczym w Europie, o czym więcej na stronie konfederacji CONCORD.