WEWNĄTRZ SEKTORA POZARZĄDOWEGO

Chcąc, aby działania organizacji Grupy Zagranica były transparentne dla potencjalnych donatorów, beneficjentów/ek, partnerów, uczestników/czek i realizatorów/ek projektów, stworzyliśmy bazę projektów rozwojowych GZ. Obejmuje ona projekty zrealizowane przez obecne i byłe organizacje członkowskie GZ w latach 2011 – 2015, jest także sukcesywnie uzupełniana o najświeższe dane. Chcemy pokazywać, co dobrego zrobiliśmy i robimy, czym się zajmujemy i gdzie można znaleźć więcej informacji na ten temat.

Zadaniem Grupy Zagranica jest wspieranie technicznie, szkoleniowo i informacyjnie polskich organizacji pozarządowych, celem podnoszenia ich kompetencji i potencjału organizacyjnego. Umożliwiamy wymianę informacji i doświadczeń oraz nawiązywanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi.

W 2014 roku Grupa Zagranica przeprowadziła wewnętrzną kampanię informacyjną, która miała na celu promować Zasady Stambulskie jako powszechnie przyjęty i dobrze przemyślany standard działania dla organizacji zajmujących się współpracą rozwojową. 

Począwszy od roku 2012 Grupa Zagranica pracuje nad wypracowaniem wspólnego Kodeksu Zasad Postępowania. Działanie to odpowiada na jeden z głównych celów Grupy Zagranica jakim jest budowanie kompetentnego polskiego sektora organizacji pozarządowych, który w sposób etyczny i profesjonalny przyczynia się do rozwoju innych krajów.

Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa został stworzony przez organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją globalną, współpracą rozwojową i pomocą humanitarną. Dokument ten pomaga organizacjom w planowaniu i wdrażaniu swoich strategii komunikacyjnych poprzez sformułowanie praktycznych zasad dotyczących informowania o krajach globalnego Południa. Kodeks jest rekomendowany przez Grupę Zagranica organizacjom członkowskim oraz wszystkim aktorom prowadzącym działalność informacyjną o globalnym rozwoju.

Strony