Jakie obowiązki względem Grupy Zagranica mają członkowie zwyczajni?

Wszyscy członkowie Grupy mają obowiązek:

  • przestrzegania Statutu Grupy
  • terminowego opłacania składek członkowskich

Wysokość składki członkowskiej jest obliczana w oparciu o wszystkie koszty łącznie (z roku poprzedzającego rok opłatę składki).

W zależności od wysokości tej kwoty, ustalone są progi składkowe.

Suma kosztów organizacji

Mnożnik  Wysokość składki

 < 200 000 zł

0,5  200 zł

200 001 zł
- 500 000 zł 

1,0  400 zł (składka bazowa)

500 001 zł
– 1 000 000 zł 

1,6 640 zł

1 000 001 zł
– 2 000 000 zł

2,4 960 zł

2 000 001 zł
– 5 000 000 zł

3,2 1280 zł

> 5 000 000 zł

4,0 1600 zł
 

Składka za dany rok opłacana jest do końca maja. Kwestia składek członkowskich uregulowana jest szczegółowo przez "Regulamin składek członkowskich Grupy Zagranica" przyjęty uchwałą Walnego Zebrania GZ w dn. 12 czerwca 2014.

Nr konta do opłacania składek: 18 1240 6247 1111 0000 4972 7496 (Bank Pekao S.A., Oddz. w W-wie, ul. Jasna 1, 00-013 W-wa).

Na życzenie Grupa Zagranica wystawia notę księgową.