STRUKTURA ORGANIZACYJNA

WALNE ZEBRANIE

Najwyższym organem jest Walne Zebranie Członków Grupy (obecnie 53 organizacji członkowskich), w którym uczestniczą z prawem głosu członkowie zwyczajni oraz bez prawa głosu członkowie wspierający. Do jego kompetencji należy m. in. podejmowanie decyzji o kierunkach działania Grupy, członkostwie w Grupie, sprawach finansowych, przynależności Grupy do federacji krajowych i międzynarodowych, składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zmianach w Statucie.

Statut Grupy Zagranica


ZARZĄD

Zarząd Grupy jest organem wykonawczym Grupy. Do jego zadań należy m. in. opracowanie projektu rocznego planu pracy i budżetu, sporządzanie sprawozdań z działalności Grupy oraz sprawozdań finansowych, opracowanie i przedstawienie Walnemu Zebraniu propozycji kierunków działania Grupy, powoływanie i likwidacja stałych lub doraźnych komisji i grup roboczych oraz nadzór nad ich pracami, reprezentowanie Grupy na zewnątrz, formułowanie stanowisk i opinii Grupy po zasięgnięciu opinii członków Grupy. Zarząd składa się z 5-7 osób - reprezentantek i reprezentantów organizacji będących członkami zwyczajnymi Grupy Zagranica.

Regulamin pracy Zarządu Grupy Zagranica

Obecny skład Zarządu:

Martyna Bogaczyk - Fundacja Edukacja dla Demokracji
Grzegorz Gruca – Polska Akcja Humanitarna
Magdalena Klarenbach - Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
Jacek Kucharczyk - Instytut Spraw Publicznych
Katarzyna Morawska – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Ewa Piekarska - Polska Misja Medyczna


KOMISJA REWIZYJNA

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej, odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

Obecny skład Komisji Rewizyjnej:

ks. Jerzy Limanówka - Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl
Andrzej Żwawa - Fairtrade Polska
Rafał Dymek - Polska Fundacja im. Roberta Schumana


BIURO

Jan  Bazyl
Dyrektor wykonawczy Biura
e-mail: janek.bazyl[at]zagranica.org.pl
skype: gz_janek.bazyl

Elżbieta Kielak
Koordynatorka ds. edukacji globalnej
e-mail: elzbieta.kielak[at]zagranica.org.pl
skype: elaooo

Magdalena Trojanek
Koordynatorka ds. komunikacji
e-mail: magdalena.trojanek[at]zagranica.org.pl
skype: magdalena.trojanek