Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Logo organizacji
Członek zwyczajny
ul. I Armii Wojska Polskiego 5/7
20-078 Lublin
biuro@fim.org.pl
http://fim.org.pl
Misja

Misją fundacji jest kreowanie, promowanie oraz wdrażanie wszelkich inicjatyw o charakterze menedżerskim wspierających funkcjonowanie sektorów: publicznego, pozarządowego i komercyjnego.

Cele działalności

Celem działań fundacji jest wspieranie różnych grup społecznych i zawodowych (przedstawiciele kadry kierowniczej, studenci, osoby bezrobotne oraz wykluczone społecznie) w wyborze optymalnej drogi zawodowej, podnoszeniu kwalifikacji, spełnianiu się w życiu zawodowym i społecznym.

Działania
  • Wdrażanie systemów zarządzania jakością w instytucjach administracji publicznej, ochrony zdrowia i firmach komercyjnych.
  • Szkolenia i doradztwo dla instytucji sektora publicznego i komercyjnego z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, budowania funkcjonalnych i przejrzystych struktur organizacyjnych.
  • Organizacja przyjazdów studyjnych (dzielenie się polskimi doświadczeniami) przedstawicieli instytucji publicznych, edukacyjnych i pozarządowych z Ukrainy i Rosji.
  • Realizacja przedsięwzięć edukacyjno-doradczych ze środków EFS skierowanych do bezrobotnych, instytucji rynku pracy, rolników i domowników, przedsiębiorców, pracowników administracji publicznej, ochrony zdrowia.
  • Szkolenia dla administracji nt. współpracy z trzecim sektorem dotyczące przekazywania zadań (decentralizacja, kontraktowanie usług-outsourcing) przy zachowaniu odpowiedzialności i nadzoru nad środkami publicznymi.
  • Szkolenia i konsultacje dla NGO’s z zakresu współpracy z administracją publiczna oraz nowoczesnego zarządzania, tworzenia partnerstw publiczno-społecznych i publiczno-prywatnych i wolontariatu.
  • Kurs przedsiębiorczości społecznej w ramach Akademii Młodzieżowej (wspólne przedsięwzięcie z Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo i Klasztorem Ojców Dominikanów w Lublinie)
  • Szkolenia dla samorządów z zakresu nowatorskich rozwiązań (budowanie marki lokalnej, budżety zadaniowe, wieloletnie plany inwestycyjne).
  • Doradztwo organizacyjne i menedżerskie, opracowania eksperckie dotyczące restrukturyzacji i modernizacji dla jednostek ochrony zdrowia i administracji publicznej.