Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie

Logo organizacji
Członek zwyczajny
Sławkowska 12
31-014 Kraków
info@ekonsument.pl
http://www.ekonsument.pl

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest ogólnopolską organizacją prowadzącą działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji oraz przestrzegania praw człowieka i zasad ochrony środowiska w biznesie.

 

Cele działalności

Celem działań FKO jest podniesienie świadomości oraz zdolności polskiego społeczeństwa do podejmowania odpowiedzialnych środowiskowo i społecznie wyborów konsumenckich. Zwiększenie wpływu konsumentów na politykę polskich firm i globalnych korporacji w celu poprawy standardów działania w zakresie ochrony środowiska i przestrzegania praw człowieka w ich łańcuchach produkcji sięgających krajów Globalnego Południa.

Działania

FKO podejmuje działania informacyjne, edukacyjne, kampanijne i rzecznicze. 

Główne obszar tej działalności to upowszechnianie sprawiedliwości społecznej i środowiskowej w ramach zrównoważonego rozwoju, podnoszenie świadomości konsumentów w zakresie społecznych i ekologicznych skutków wytwarzania dóbr, edukowanie , zachęcanie do podejmowania bardziej odpowiedzialnych wyborów konsumenckich oraz angażowanie polskich konsumentów w działania skierowane do międzynarodowych korporacji, lokalnych firm.

Działalność FKO dociera również do struktur rządowych oraz biznesowych poprzez m.in. organizowanie akcji rzeczniczych, nagłaśniania przypadków firm, które naruszają prawa człowieka i normy ochrony środowiska, prowadzenie kampanii konsumenckich oraz dialog i budowanie potencjału w zakresie zrównoważonych praktyk biznesowych.

Działania te kierowane są do zróżnicowanych grup odbiorców: konsumentów, przedsiębiorców, mediów, instytucji rządowych, nauczycieli, uczniów, studentów, a także członków związków zawodowych.