Centrum Edukacji Obywatelskiej

Logo organizacji
Członek zwyczajny
ul. Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa
ceo@ceo.org.pl
http://www.ceo.org.pl

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) jest niezależną instytucją edukacyjną. Powstała z myślą o poprawie jakości systemu oświaty, upowszechnianiu wiedzy obywatelskiej, promowaniu praktycznych umiejętności i postaw niezbędnych do budowania demokratycznego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego.

Misja

Misją Centrum jest przygotowywanie młodych ludzi do bycia aktywnymi i odpowiedzialnymi obywatelami.

Cele działalności
  • działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot lokalnych oraz grup marginalizowanych i defaworyzowanych społecznie,
  • rozwijanie międzynarodowych kontaktów kulturalnych, naukowych i społecznych,
  • wspieranie działalności oświatowej, kulturalnej i społecznej w Polsce i Zagranicą.
Działania
  • prowadzenie szkoleń dla specjalistów pracujących z osobami niewidomymi na Kaukazie: tyfloterapeutów, hipoterapuetów i kynoterapeutów,
  • wizyty studyjne,
  • inicjowanie akcji społecznych w Armenii i Gruzji, związanych z tematyką osób niepełnosprawnych,
  • przekazywanie pomocy rzeczowej w postaci: białych lasek, specjalistycznych gogli, czy publikacji dotykowych dla osób niewidomych,
  • diagnozowanie i badanie przestrzeni społecznych, grup "niewidzialnych" i wykluczonych,
  • organizowanie konferencji naukowych, seminariów, wykładów otwartych oraz przeznaczonych dla grona akademickiego,
  • wymiany młodzieżowe, kulturalne i artystyczne.