Fundacja im. Stefana Batorego

Logo organizacji
Członek zwyczajny
ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa
batory@batory.org.pl
http://www.batory.org.pl
Misja

Misją Fundacji jest wspieranie demokracji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Cele działalności
 • wzmacnianie roli i aktywności społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej;
 • propagowanie swobód obywatelskich i zasad państwa prawa;
 • rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej.
Działania
 • wspieranie aktywnej polityki Unii Europejskiej wobec nowych sąsiadów na Wschodzie, umacnianie proeuropejskiej i reformatorskiej orientacji w krajach Europy Wschodniej;
 • działanie na rzecz dobrego członkostwa Polski w Unii Europejskiej, popularyzowanie idei przyjaznych granic UE, promowanie rozwiązań służących podniesieniu standardów pracy służb konsularnych i granicznych obsługujących obywateli zza wschodniej granicy;
 • wspieranie dwu- i trójstronnych projektów mających na celu ożywienie współpracy lokalnych społeczności z partnerskich miast i gmin z Polski, Niemiec i Czech;
 • działanie na rzecz przemian demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi i Ukrainie we współpracy z białoruskimi i ukraińskimi organizacjami zainteresowanymi wspieraniem lokalnych inicjatyw obywatelskich, budową partnerstwa organizacji pozarządowych z instytucjami publicznymi, a także prowadzeniem działań z zakresu edukacji obywatelskiej;
 • wspieranie trójstronnych projektów organizacji pozarządowych z Niemiec, Polski i Obwodu Kaliningradzkiego służących rozwojowi lokalnych inicjatyw obywatelskich w Obwodzie, włączaniu tych inicjatyw do ponadgranicznej współpracy i upowszechnianiu modelowych działań społecznych;
 • wspieranie współpracy między krajami Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej na rzecz wprowadzania i utrwalania przemian demokratycznych, budowy i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz upowszechniania nowatorskich rozwiązań problemów społecznych;
 • upowszechnianie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej nowatorskich rozwiązań w leczeniu uzależnień, prowadzenie szkoleń specjalistów z zakresu profilaktyki i leczenia alkoholizmu i narkomanii oraz „leczenia z przemocy”;
 • organizowanie konferencji i debat poświęconych sprawom międzynarodowym, wydawanie publikacji związanych z realizowanymi programami.