Stowarzyszenie Jeden Świat

Logo organizacji
Członek zwyczajny
ul. Prusa 16a/13
60-820 Poznań
info@jedenswiat.org.pl
http://www.jedenswiat.org.pl
Misja

Misją Stowarzyszenia jest promowanie idei pokoju i porozumienia między ludźmi poprzez międzynarodowy i krajowy wolontariat oraz edukację.

Cele działalności
  • budowa zaufania pomiędzy ludźmi o różnym pochodzeniu społecznym, kulturowym, politycznym czy religijnym poprzez pracę, uczenie się i życie razem;
  • organizowanie i upowszechnianie wolontariatu jako metody aktywizacji zawodowej i społecznej osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych;
  • współpraca z lokalnymi społecznościami oraz organizacjami na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym;
  • upowszechnienie idei wolności i praw człowieka, tolerancji, zasad demokracji oraz poszanowania praw mniejszości narodowych i uchodźców poprzez programy edukacyjne i kulturalne.
Działania
  • organizowanie programów krótko- i długoterminowego wolontariatu międzynarodowego oraz wymian młodzieży w celu wykonywania ważnych działań na rzecz lokalnych społeczności i grup społecznie marginalizowanych (np. praca w ośrodku dla uchodźców, nauka języka, edukacja ekologiczna, opieka nad dziećmi, niepełnosprawnymi) w Europie Środkowo-Wschodniej, Azji i Afryce;
  • prowadzenie lekcji dla uczniów i nauczycieli oraz organizowanie happeningów ulicznych, akcji informacyjnych, seminariów i wydarzeń kulturalno-artystycznych poświęconych tematyce praw człowieka, w szczególności sytuacji uchodźców i mniejszości narodowych oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji;
  • organizowanie szkoleń i wizyt studyjnych z zakresu wolontariatu i praw człowieka dla przedstawicieli organizacji wolontariackich z krajów byłego bloku wschodniego.