Stowarzyszenie Współpracy Kobiet / NEWW (Network of East-West Women)

Logo organizacji
Członek zwyczajny
ul. Miszewskiego 17/100
80-239 Gdańsk
neww@neww.org.pl
http://www.neww.org.pl
Misja

Misją Stowarzyszenia jest wspieranie obywatelskich ruchów i niezależnych organizacji kobiecych oraz pomoc kobietom w oddziaływaniu na politykę w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz krajach byłego Związku Radzieckiego.
 

Cele działalności

NEWW popiera akcje i wspólne projekty inspirowane zasadami feminizmu:

 • pełny i równy udział kobiet w tworzeniu sprawiedliwego i otwartego społeczeństwa obywatelskiego
 • prawo kobiet do właściwej opieki medycznej oraz możliwości korzystania z praw reprodukcyjnych.
 • prawo kobiet (i mężczyzn) do sprawiedliwości ekonomicznej oraz wolności od dyskryminacji w sferze zatrudnienia.
 • prawo kobiet (i mężczyzn) do wolności od przemocy, nienawiści rasowej i etnicznej oraz jakiejkolwiek dyskryminacji.
 • wprowadzanie zapisów prawnych gwarantujących bezpieczeństwo ofiarom przemocy.
 • prawo kobiet (i mężczyzn) do publicznego, nie ograniczonego cenzurą wyrażania swoich poglądów.
 • prawo kobiet do wyrażania swojej seksualności, w tym orientacji seksualnej.
Działania
 • prowadzenie międzynarodowego sekretariatu Wschodnio-Zachodniej Sieci Współpracy Kobiet, która zrzesza ponad 100 organizacji z 30 krajów i ponad 300 osób z 45 krajów Europy, byłych państw Związku Radzieckiego i USA
 • realizacja projektu „Violence Against Women - Monitoring Project”, finansowanego przez Open Society Institute. Zaangażowanie Stowarzyszenia Współpracy Kobiet NEWW – Polska polega na regularnym uzupełnianiu strony internetowej projektu www.stopvaw.org. Strona zawiera aktualne informacje, fakty, akty prawne, kalendarium wydarzeń, dane adresowe związane z sytuacją polityczną i społeczną Polski ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przemocy domowej, handlu kobietami, molestowania oraz dyskryminacji oraz informacje związane z sytuacją organizacji pozarządowych zajmujących się tą problematyką
 • realizacja projektu pt. “EU Gender Watch”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt polega na koordynowaniu i wspieraniu organizacji pozarządowych z regionu CEE/CIS w działaniach na rzecz promocji równouprawnienia, redukcji ubóstwa oraz osiąganiu Milenijnych Celów Rozwoju. Zadaniem projektu jest specyficzne monitorowanie stosowania zasady równości w udzielaniu finansowego wsparcia przez Instytucje Finansowe EU w regionie CEE/CIS
 • realizacja projektu „Gotowi na Gender Mainstreaming – wrażliwość gender przy przekraczaniu granic między Wschodem a Zachodem”, finansowanego przez Unię Europejską, Dyrekcję Generalną ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równych szans. Zadaniem projektu jest analiza realizowanych na płaszczyźnie lokalnej strategii politycznych na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn w dniu codziennym oraz dalszy ich rozwój
 • realizacja projektu “Gender Budgeting as an instrument for managing scientific organisations to promote equal opportunities for women and men – with the example of universities”, finansowanegoprzezKomisjęEuropejską w partnerstwie z Frauen Akademie Monachium, Niemcy,oraz Vienna University of Economics and Business Administration z Wiednia, Austria. Jest to projekt badawczy mający na celu analizę finansowania nauki w Polsce, Niemczech oraz Austrii
 • prowadzenie biblioteki i czytelni feministycznej. Dysponujemy ponad 1000 pozycjami książkowymi, raportami, opracowaniami i czasopismami z dziedziny prawa, psychologii, ekonomii, zdrowia, tematyki europejskiej i literatury feministycznej. Część zbiorów to publikacje w języku angielskim. W czytelni znajduje się również stanowisko komputerowe z dostępem do sieci internetowej. Korzystanie z biblioteki oraz stanowiska komputerowego jest bezpłatne
 • jako organizacja oficjalnie akredytowana przy Ekonomicznej i Społecznej Radzie ONZ NEWW oferujemy swoim członkom możliwość uczestniczenia w konferencjach, forach dyskusyjnych i wydarzeniach ONZ
 • prowadzenie portalu internetowego i biuletynu w języku polskim i angielskim. Liczba miesięcznych wejść na stronę Stowarzyszenia osiąga każdego miesiąca liczbę około 40 tysięcy. Dotychczas wydano już 150 numerów biuletynu
 • prowadzenie bezpłatnego poradnictwa prawnego i psychologicznego