Towarzystwo Demokratyczne Wschód

Logo organizacji
Członek zwyczajny
ul. Tamka 34/14
00-355 Warszawa
tdw@tdw.org.pl
http://www.tdw.org.pl
Misja

Misją Towarzystwa jest budowanie sieci współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, dziennikarzami i wolontariuszami w celu rozwijania społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

Cele działalności
  • budowanie społeczeństwa obywatelskiego;
  • dzielenie się polskimi doświadczeniami transformacji ustrojowej z partnerami z Europy Wschodniej;
  • wymiana doświadczeń z organizacjami pozarządowymi z krajów byłego bloku wschodniego.
Działania
  • prowadzenie szkoleń i staży dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego i oświaty z Europy Wschodniej związanych z polskimi doświadczeniami przemian ustrojowych i społecznych;
  • organizowanie wolontariatu w organizacjach pozarządowych w Europie Wschodniej;
  • prowadzenie szkoleń dla dziennikarzy z Europy Wschodniej poświęconych wolnym mediom oraz problemom międzynarodowym;
  • organizowanie wymian młodzieży z Polski i Europy Wschodniej w celu dzielenia się doświadczeniami w budowaniu demokracji na poziomie szkoły i pracy na rzecz społeczności lokalnej;
  • publikowanie materiałów w języku rosyjskim i ukraińskim poświęconych tematyce polskiej transformacji ustrojowej i doświadczeń organizacji pozarządowych.