World-Wise Europe: A more coherent Europe for a fairer World - EuropeAid (zakończony)

Lider projektu: belgijska platforma CNCD-11.11.11- Centre national de coopération au développement

Partnerzy projektu: 7 platform narodowych z krajów EU-12 (w tym Grupa Zagranica), francuska sieć Centre de recherche et d’information pour le développement (CRID) oraz europejska sieć Eurodad

Czas trwania: 36 miesięcy (start: 1 lutego 2013)

Cel projektu: Wzmocnienie publicznego i politycznego poparcia dla spójności polityk na rzecz rozwoju (ang. PCD - Policy Coherence for Development)

Główne działania:

1) Działania budujące potencjał organizacji pozarządowych - opracowanie raportów oraz policy papers nt. różnych aspektów PCD, szkolenia dla pracowników NGO nt. PCD (w różnych formułach, także training of trainers), organizowanie seminariów tematycznych, szkolenia nt. rzecznictwa, planowanie narodowych strategii rzeczniczych dot. PCD.

2) Działania skierowane do mediów – opracowanie strategii/narzędzi informowania i edukowania mediów o PCD (media toolkit), stały kontakt z dziennikarzami, wywoływanie zainteresowania tematem, organizowanie wizyt studyjnych dziennikarzy do krajów Globalnego Południa.

3) Działania skierowane do decydentów – organizowanie spotkań, informowanie osób odpowiedzialnych w administracji publicznej, opracowywanie stanowisk, interpelacji, raportów.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.