STRUKTURA ORGANIZACYJNA

WALNE ZEBRANIE

Najwyższym organem jest Walne Zebranie Członków Grupy (obecnie 55 organizacji członkowskich), w którym uczestniczą z prawem głosu członkowie zwyczajni oraz bez prawa głosu członkowie wspierający. Do jego kompetencji należy m. in. podejmowanie decyzji o kierunkach działania Grupy, członkostwie w Grupie, sprawach finansowych, przynależności Grupy do federacji krajowych i międzynarodowych, składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zmianach w Statucie.

Statut Grupy Zagranica

ZARZĄD

Zarząd Grupy jest organem wykonawczym Grupy. Do jego zadań należy m. in. opracowanie projektu rocznego planu pracy i budżetu, sporządzanie sprawozdań z działalności Grupy oraz sprawozdań finansowych, opracowanie i przedstawienie Walnemu Zebraniu propozycji kierunków działania Grupy, powoływanie i likwidacja stałych lub doraźnych komisji i grup roboczych oraz nadzór nad ich pracami, reprezentowanie Grupy na zewnątrz, formułowanie stanowisk i opinii Grupy po zasięgnięciu opinii członków Grupy. Zarząd składa się z 5-7 osób - reprezentantek i reprezentantów organizacji będących członkami zwyczajnymi Grupy Zagranica.

Regulamin pracy Zarządu Grupy Zagranica

Obecny skład Zarządu:

Martyna Bogaczyk - Fundacja Edukacja dla Demokracji
Aleksander Fuksiewicz - Instytut Spraw Publicznych
Marta Gontarska – Instytut Globalnej Odpowiedzialności
Grzegorz Gruca – Polska Akcja Humanitarna
Magdalena Klarenbach - Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
Katarzyna Morawska – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – Fundacja im. Stefana Batorego 

KOMISJA REWIZYJNA

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej, odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

Obecny skład Komisji Rewizyjnej:

ks. Jerzy Limanówka - Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl
Katarzyna Morawska - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Marek Peda -  Polska Fundacja im. Roberta Schumana
---

BIURO

Jan  Bazyl
Dyrektor wykonawczy Biura
e-mail: janek.bazyl[at]zagranica.org.pl
skype: gz_janek.bazyl

Elżbieta Kielak
Koordynatorka ds. edukacji globalnej
e-mail: elzbieta.kielak[at]zagranica.org.pl
skype: elaooo

Magdalena Trojanek
Koordynatorka ds. komunikacji
e-mail: magdalena.trojanek[at]zagranica.org.pl
skype: magdalena.trojanek

        Tomasz Kłosowicz
        Przedstawiciel Grupy Zagranica w Brukseli
        e-mail: tomasz.klosowicz[at]zagranica.org.pl

 


Dane do faktury:
ul. Sapieżyńska 10A
00-215 Warszawa
NIP: 525-23-30-567


KRS: 0000219201


Nr konta:
PEKAO SA: 18 1240 6247 1111 0000 4972 7496
IBAN: PL 18 1240 6247 1111 0000 4972 7496
BIC/SWIFT: PKOPPLPW


Kontakt z biurem:
e-mail: grupa[at]zagranica.org.pl
telefon: 22 299 01 05
adres: ul. Noakowskiego 10/6A; 0-666 Warszawa