EDUKACJA GLOBALNA

Oddajemy do rąk czytelników drugą, poszerzoną wersję raportu z analizy wybranych podręczników szkolnych w świetle założeń edukacji globalnej. Raport ten powstał w wyniku pracy projektowej Grupy Zagranica, polegającej na analizie wybranych podręczników do geografii i wiedzy o społeczeństwie na trzecim i czwartym etapie edukacyjnym – w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Niniejszym prezentujemy Państwu raport z analizy wybranych podręczników szkolnych w świetle założeń edukacji globalnej. Raport jest rezultatem pracy projektowej Grupy Zagranica polegającej na pilotażowej analizie trzech wybranych serii podręczników do geografii na III etapie edukacyjnym, a więc w szkołach gimnazjalnych. Analiza jest wynikiem wieloletnich już działań w obszarze edukacji globalnej w polskich szkołach, które były i nadal są prowadzone przez organizacje członkowskie Grupy Zagranica.

19 marca 2012 roku odbyło się seminarium, będące również kolejnym spotkaniem międzysektorowym dotyczącym rozwoju i umacniania edukacji globalnej w Polsce. Seminarium było adresowane przede wszystkim do przedstawicieli instytucji zajmujących się kształceniem i doskonaleniem kadry nauczycielskiej, do organizacji pozarządowych, które mają doświadczenie we współpracy z uczelniami i placówkami doskonalenia nauczycieli, jak również do innych aktorów mających wpływ na kształt oferty dydaktycznej kierowanej do nauczycieli lub przyszłych nauczycieli.

W lutym i marcu br. grupa robocza ds. edukacji globalnej przeprowadziła proces partnerskiego przeglądu realizowanych w Polsce inicjatyw z zakresu edukacji globalnej. Do udziału w przeglądzie zaprosiliśmy pracujące z tym obszarze organizacje, instytucje oraz akademików. Rezultaty odbytych w ramach przeglądu spotkań zaprezentowano podczas kwietniowego seminarium. Teraz prezentujemy publikację, która podsumowuje i systematyzuje wnioski z przeglądu oraz pracy warsztatowej uczestników seminarium.

Niniejszy Przewodnik po edukacji globalnej stanowi odpowiedź na potrzebę wyrażoną przez sieć praktyków związanych z Centrum Północ-Południe (CPP) – grupę związaną z Tygodniem Edukacji Globalnej (Global Education Week Network).  Celem było wypracowanie wspólnego narzędzia bazującego na doświadczeniu zdobytym przez sieć i innych partnerów, które byłoby wsparciem dla edukatorów w rozumieniu i efektywnym wdrażaniu inicjatyw edukacji globalnej. Wydanie polskie Przewodnika zostało przygotowane przez Grupę Zagranica.

Strony