Przewodnik po edukacji globalnej

Niniejszy Przewodnik po edukacji globalnej stanowi odpowiedź na potrzebę wyrażoną przez sieć praktyków związanych z Centrum Północ-Południe (CPP) – grupę związaną z Tygodniem Edukacji Globalnej (Global Education Week Network).  Celem było wypracowanie wspólnego narzędzia bazującego na doświadczeniu zdobytym przez sieć i innych partnerów, które byłoby wsparciem dla edukatorów w rozumieniu i efektywnym wdrażaniu inicjatyw edukacji globalnej. Wydanie polskie Przewodnika zostało przygotowane przez Grupę Zagranica.

Poprzez pokazywanie zarówno różnych perspektyw edukacji globalnej, jak i związanych z nią metod i kryteriów ewaluacji – w tym wymianę dobrych praktyk, narzędzi i źródeł – Przewodnik ten służyć ma wzmocnieniu całości działań na rzecz edukacji globalnej. Ma on również na celu wspieranie praktyków w edukacji formalnej i nieformalnej poprzez zaproponowanie ogólnych ram, które później mogą być przez nich rozwinięte w zależności od potrzeb i własnych doświadczeń. Ponadto, ma on być pomocą w identyfikacji istniejących praktyk i podejść do edukacji globalnej, wsparciem w refleksji i stawaniu się bardziej świadomym w działaniach z zakresu edukacji globalnej, wpłynąć na wzrost wymiany praktyk edukacji globalnej oraz kreowanie synergii między interesariuszami, a także wnieść wkład w polityki edukacyjne na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Tematy zaprezentowane w Przewodniku służą wyjaśnieniu fundamentalnych zagadnień związanych z edukacja globalną, sugerują strategie tworzenia treści merytorycznych, identyfikacji celów, umiejętności, wartości i postaw oraz oferują wsparcie w zakresie metod, tworzenia programów nauczania i ewaluacji oraz listę użytecznych kontaktów, źródeł i bibliografię.