Polska współpraca rozwojowa. Raport 2016

Państwa członkowskie Unii Europejskiej podjęły w 2005 roku zobowiązanie, że najpóźniej w 2015 roku będą przekazywać w ramach oficjalnej pomocy rozwojowej 0,7% dochodu narodowego brutto (DNB). Również Polska była sygnatariuszem tych zobowiązań, choć jako nowe państwo członkowskie przyjęła nieco niższy cel, deklarując przeznaczanie 0,33% DNB na pomoc rozwojową.

Tymczasem polska pomoc rozwojowa w 2015 roku wyniosła 1,66 miliarda złotych, co stanowi około 0,1% DNB Polski. Oznacza to, że wzrosła ona w stosunku do 2014 roku o 0,01% po tym, jak w 2014 roku spadła w stosunku do 2013 roku o 0,01%. Nadal nie osiąga nawet połowy deklarowanego poziomu.

We wrześniu 2015 roku ONZ przyjęło 17. Celów Zrównoważonego Rozwoju – nową ambitną agendę rozwojową na najbliższe 15 lat. Przeszkodą w jej realizacji może być niewystarczające finansowanie współpracy rozwojowej. Polska na przestrzeni ostatnich 7 lat wydatkuje rocznie na pomoc rozwojową ok. 0,09% DNB, czyli ¼ kwoty, do której się zobowiązała. Oczekujemy od nowego rządu konkretnych działań na rzecz zwiększania wielkości polskiej pomocy rozwojowej – mówi Jan Bazyl, dyrektor Grupy Zagranica.

Zachęcamy do lektury kolejnego raportu, który dostarcza analizę ilościową i jakościową polskiej współpracy rozwojowej (ze szczególnym uwzględnieniem pomocy humanitarnej wydanej w 2016 roku). W tegorocznym raporcie poprpsiliśmy również ekspertów o ocenę współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym w zakresie współpracy rozwojowej. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem publikacji proszone są o kontakt z Biurem: grupa@zagranica.org.pl.


Publikacja została wydana w ramach projektu „Obywatelski monitoring polskiej pomocy rozwojowej”, finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.