SEKTOR POZARZĄDOWY WE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ

(data publikacji: listopad 2016)

Na podstawie materiałów Grupy Zagranica i przeprowadzonych wywiadów z przedstawicielami sektora autorzy opracowali listę najbardziej palących problemów oraz pomysłów na ich rozwiązanie, które pojawiały się w sektorze pozarządowym.

(data publikacji: listopad 2016)

W ostatnich latach w ramach prac rzeczniczych Grupy Zagranica sformułowano ogólny postulat stworzenia przez administrację rządową „systemu wsparcia rozwoju NGO uwzględniającego (1) finansowanie instytucjonalne, (2) finansowanie wieloletnie, (3) finansowanie wkładów własnych do projektów [finansowanych] z innych źródeł [niż budżet państwa polskiego] (np. unijnych)” . Obecne uwarunkowania prawne uniemożliwiają pełną realizację tych postulatów, kluczowe jest więc z jednej strony sformułowanie planu długofalowych działań mających na celu zmianę tych uwarunkowań prawnych, z drugiej zaś strony – zidentyfikowanie obszarów, w których częściowa realizacja tych postulatów jest możliwa i nie wymaga zmian prawnych.

(data publikacji: październik 2016)

Celem analizy jest prezentacja zróżnicowanych modelowych mechanizmów finansowania organizacji pozarządowych działających w obszarze współpracy rozwojowej.

(data publikacji: październik 2016)

Celem opracowania przygotowanego na zlecenie Grupy Zagranica, w ramach projektu "TRIALOG V: Strengthening CSOs in EU12/AC for active engagement in Global Development", jest analiza współpracy administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze współpracy rozwojowej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia instytucjonalnego NGOs. Ma ona służyć opracowaniu rozwiązań, które można byłoby włączyć do polskiego systemu współpracy rozwojowej w perspektywie krótko i długoterminowej.

(data publikacji: październik 2014)

Na okoliczność konkursu "Polska Pomoc 2015" prezentujemy uwagi zebrane przez obserwatorów Grupy Zagranica w trakcie dyskusji nad poszczególnymi wnioskami projektowymi w ramach podkomisji granatowych, w których obserwatorzy mieli możliwość uczestniczyć (Ukraina, Mołdawia, Armenia, Gruzja, Autonomia Palestyńska, Afryka Wschodnia).

Strony