Raport z badania „Polska pomoc na Białorusi. Trudności w realizacji projektów finansowanych ze środków MSZ w 2011 roku”

2011 rok był rekordowy pod względem rozmiaru polskiego wsparcia na rzecz Białorusi w ramach Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ang. Official Development Assistance, ODA). Białoruś stała się największym biorcą polskiej pomocy udzielanej w ramach programów Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Środki pomocowe na rzecz Białorusi w 2011 roku wyniosły 42 mln PLN (blisko dwukrotnie więcej niż rok wcześniej). MSZ zorganizowało w 2011 roku dwa konkursy otwarte dla polskich organizacji pozarządowych - „Pomoc Rozwojowa 2011 r.” oraz „Wsparcie dla społeczeństwa białoruskiego 2011”, poprzez które dofinansowano 41 projektów na rzecz Białorusi.

W raporcie Grupy Roboczej ds. Białorusi podsumowujemy trudności i problemy, z jakimi spotkały się polskie organizacje pozarządowe podczas realizacji tych projektów.

Osoby zainteresowane zapoznaniem się z wynikami badania, proszone są o kontakt z Dyrektorem Biura Jankiem Bazylem (janek.bazyl@zagranica.org.pl).