SPÓJNOŚĆ POLITYKI NA RZECZ ROZWOJU

Celem niniejszego przewodnika, opracowanego przez Grupę Zagranica jest przybliżenie zagadnienia współpracy rozwojowej i zwrócenie ich uwagi na to, w jaki sposób różne obszary polskiej polityki i zaangażowanie Polski na arenie europejskiej polityki wpływają na sytuację krajów rozwijających się.

Na przykładzie polskiej inwestycji w Mołdawii niniejszy artykuł pokazuje praktyczną realizację zapisów Ustawy o współpracy rozwojowej z 2011 r. w sektorze bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Tekst zwraca szczególną uwagę na rolę instytucji rządowych i wspierających politykę handlu zagranicznego i inwestycji w procesie wdrażania zasad Polityki Spójności na rzecz Rozwoju. Jednocześnie wskazując słabość koordynacji oraz brak skutecznych mechanizmów i narzędzi, które wynikają z braku systemowych rozwiązań.

Celem analiz zaprezentowanych w niniejszym raporcie jest wzmocnienie publicznego i politycznego wsparcia dla zapewnienia Spójności Polityki na rzecz Rozwoju (ang. Policy Coherence for Develoment, PCD) w legislacji i działaniach poszczególnych krajów wyszehradzkich oraz sformułowanie rekomendacji w tym zakresie. Raport zawiera 4 studia przypadków z Republiki Czeskiej, Węgier, Słowacji I Polski, ilustrujące (nie)spójność pomiędzy współpracą rozwojową a innymi „nie-rozwojowymi” politykami tych krajów, mającymi wpływ na kraje rozwijające się.

Jak polityka państw członkowskich Unii Europejskiej wpływa na sytuację krajów rozwijających się? Jakie są przykłady niespójności w poszczególnych politykach?

Dbałość o tak zwaną spójność polityki na rzecz rozwoju jest prawnym zobowiązaniem w Unii Europejskiej. Zarówno w Polsce, jak i w Europie podejmuje się coraz więcej inicjatyw i debat w tym zakresie, nadal jednak za mało teoretycznych ustaleń przekłada się na działania praktyczne i rzeczywiste zmiany.

Strony