SPÓJNOŚĆ POLITYKI NA RZECZ ROZWOJU

(data publikacji: lipiec 2016)

Celem niniejszego przewodnika, opracowanego przez Grupę Zagranica jest przybliżenie zagadnienia współpracy rozwojowej i zwrócenie ich uwagi na to, w jaki sposób różne obszary polskiej polityki i zaangażowanie Polski na arenie europejskiej polityki wpływają na sytuację krajów rozwijających się.

(data publikacji: listopad 2015)

Celem analiz zaprezentowanych w niniejszym raporcie jest wzmocnienie publicznego i politycznego wsparcia dla zapewnienia Spójności Polityki na rzecz Rozwoju (ang. Policy Coherence for Develoment, PCD) w legislacji i działaniach poszczególnych krajów wyszehradzkich oraz sformułowanie rekomendacji w tym zakresie. Raport zawiera 4 studia przypadków z Republiki Czeskiej, Węgier, Słowacji I Polski, ilustrujące (nie)spójność pomiędzy współpracą rozwojową a innymi „nie-rozwojowymi” politykami tych krajów, mającymi wpływ na kraje rozwijające się.

(data publikacji: wrzesień 2014)

Dbałość o tak zwaną spójność polityki na rzecz rozwoju jest prawnym zobowiązaniem w Unii Europejskiej. Zarówno w Polsce, jak i w Europie podejmuje się coraz więcej inicjatyw i debat w tym zakresie, nadal jednak za mało teoretycznych ustaleń przekłada się na działania praktyczne i rzeczywiste zmiany.

(data publikacji: lipiec 2014)

We współpracy z partnerami z 8 krajów UE wydaliśmy właśnie Worldwise Europe - PCD Study. Spójność polityki na rzecz rozwoju - krajowe studia przypadku - raport prezentujący 8 przypadków ilustrujących współzależności współpracy rozwojowej i obszarów polityki nie związanych z rozwojem. Zestawienie obserwacji organizacji pozarządowych z  8 krajów europejskich (7 z regionu Europy Środkowej oraz z Belgii) daje wstępne wyobrażenie o tym, czym jest w praktyce spójność polityki na rzecz rozwoju oraz jakie aspekty PCD są najbardziej widoczne w poszczególnych krajach. W raporcie można przeczytać m.in. o estońskiej i rumuńskiej polityce wobec migrantów, europejskiej polityce handlu wobec Kenii i innych krajów regionu, polskiej polityce klimatycznej oraz węgierskiej perspektywie wobec biopaliw.

(data publikacji: listopad 2011)

Wzrost gospodarczy, traktowany przez wiele lat jako jedyny warunek eliminacji ubóstwa, traci na znaczeniu. Ekonomiści, socjologowie, ekolodzy i antropolodzy szukają nowych sposobów mierzenia rozwoju, które gwarantowałyby, że rozwój będzie postrzegany jako całokształt przemian społeczno-ekonomicznych. Mimo równoczesnych zapewnień, że rozwój powinien być zrównoważony pod względem społecznym i środowiskowym oraz jak najbardziej inkluzywny, wydaje się, że Unia Europejska i jej kraje członkowskie wracają do dyskursu na temat wzrostu gospodarczego jako głównej przesłanki rozwoju. Grupa Zagranica w kolejnym numerze ODA postuluje alternatywne spojrzenie na rozwój i jego wskaźniki.

 

Strony