SPÓJNOŚĆ POLITYKI NA RZECZ ROZWOJU

Celem niniejszego przewodnika, opracowanego przez Grupę Zagranica jest przybliżenie zagadnienia współpracy rozwojowej i zwrócenie ich uwagi na to, w jaki sposób różne obszary polskiej polityki i zaangażowanie Polski na arenie europejskiej polityki wpływają na sytuację krajów rozwijających się.

Celem analiz zaprezentowanych w niniejszym raporcie jest wzmocnienie publicznego i politycznego wsparcia dla zapewnienia Spójności Polityki na rzecz Rozwoju (ang. Policy Coherence for Develoment, PCD) w legislacji i działaniach poszczególnych krajów wyszehradzkich oraz sformułowanie rekomendacji w tym zakresie. Raport zawiera 4 studia przypadków z Republiki Czeskiej, Węgier, Słowacji I Polski, ilustrujące (nie)spójność pomiędzy współpracą rozwojową a innymi „nie-rozwojowymi” politykami tych krajów, mającymi wpływ na kraje rozwijające się.

Dbałość o tak zwaną spójność polityki na rzecz rozwoju jest prawnym zobowiązaniem w Unii Europejskiej. Zarówno w Polsce, jak i w Europie podejmuje się coraz więcej inicjatyw i debat w tym zakresie, nadal jednak za mało teoretycznych ustaleń przekłada się na działania praktyczne i rzeczywiste zmiany.

W 2005 roku UE podjęła starania na rzecz uwspólnienia polityki rozwojowej podmiotów krajowych i wspólnotowych. Spójność polityki na rzecz rozwoju (PCD – Policy Coherence for Development) to podejście polegające na uwzględnieniu rozwoju globalnego we wszystkich obszarach polityki krajów wysoko rozwiniętych. Chodzi o to, aby wszystkie elementy polityki krajowej i europejskiej sprzyjały, a przynajmniej nie utrudniały, realizacji celów globalnego rozwoju.