Organizacje członkowskie Grupy Zagranica zaangażowane w tematykę uchodźczą i migracyjną

Poniżej przedstawiamy organizacje członkowskie Grupy Zagranica, które w ramach swojej działalności statutowej zaangażowane są w tematykę migracyjną, uchodźczą i antydyskryminacyjną.

Amnesty International Polskamiędzynarodowa organizacja pozarządowa, której celem jest zapobieganie naruszeniom praw człowieka poprzez wszelkie pokojowe akcje obywatelskie – od organizowania pisania listów do rządów krajów łamiących te prawa, poprzez publiczne rozgłaszanie informacji o takich naruszeniach, po realną pomoc finansową i prawną poszkodowanym osobom. Wobec obecnego kryzysu uchodźczego AI Polska zaangażowane jest w organizowanie demonstracji solidarności z uchodźcami, podejmuje interwencje dot. tekstów medialnych szerzących stereotypy, a także wsytosowała pismo do premier Ewy Kopacz w sprawie uchodźców (czytaj pismo). AI planuje przeprowadzenie jesienią warsztatów w szkołach, poświęconych tematyce uchodźczej i wielokulturowej.

Centrum Edukacji Obywatelskiej – prowadzi szereg programów edukacyjnych, w tym m.in. o uchodźcach, migracji, różnorodności kulturowej. Planują uruchomienie strony dedykowanej nauczycielom oraz programu kształceniowego o tym jak uczyć o uchodźcach, jak przeciwdziałać mowie nienawiści i aktom z nienawiści. W ramach prowadzonych warsztatów i spotkań, CEO zachęca młodych ludzi do podejmowania małych inicjatyw obywatelskich w szkołach w tych tematach. Więcej informacji o aktualnym projekcie CEO "Rozmawiajmy o uchodźcach" na stronie www CEO.

Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe to m.in. placówka doskonalenia nauczycieli. Współpracuje ze szkołami i z organizacjami z Egiptu oraz z Syrii. Obecnie centrum przygotowuje program doszkalający dla nauczycieli dot. integracji uchodźców w szkołach oraz uwrażliwiania uczniów na tę tematykę.

Fundacja Ari Ari – prowadzi projekty przeciwdziałające wykluczaniu ludzi z mniejszości etnicznych i narodowych, uchodźców, imigrantów. W szczególności Fundacja posiada doświadczenie w pracy z samorządami i lokalnymi społecznościami.

Fundacja dla Somalii - tworzona przez imigrantów i Polaków, którzy wspólnie działają na rzecz promowania dialogu międzykulturowego oraz integracji imigrantów ze społeczeństwem przyjmującym. Fundacja prowadzi punkt konsultacyjny dla cudzoziemców, w szczególności z zakresu poradnictwa zawodowego, a także realizuje kampanię na rzecz legalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz Międzykulturowy Inkubator Organizacji Migranckich. 

Fundacja Edukacja dla Demokracji – zajmuje się przede wszystkim edukacją globalną (m.in. prowadzi konkursy na małe granty edukacyjne). W najbliższym czasie działania realizowane przez Fundacje w obszarze EG będą nakierowane na tematykę uchodźczą i edukację międzykulturową (np. celem przygotowania środowisk lokalnych na przyjęcie uchodźców). Prowadzony przez Fundację portal e-globalna rozbudowan został o materiały edukacyjne z tematyki uchodźczej i wielokulturowej.

Fundacja Inna Przestrzeń – prowadzi liczne projekty migranckie i wielokulturowe, m.in. jest inicjatorem Ośrodka Samopomocy Uchodźców Sintar. Fundacja koordynuje spotkania lokalnych for ds. polityk migracyjnych, a także prowadzi w Warszawie “Centrum Wielokulturowe” (przestrzeń spotkań i warsztatów dla cudzoziemców), promocji wielokulturowości, prowadzenie konkursu małych grantów dla środowisk migracyjnych Fundacja wydała m.in. raport „Miasta Otwarte” poświęcony miejskim politykom integracji.  

Fundacja im. Stefana Batorego – bezpośrednio Fundacja nie zajmuje się wsparciem cudzoziemców jednak od lat wspiera inne organizacje pozarządowe pracujące w tym temacie. Fundacja wystosowała List otwarty z Europy Środkowej skierowany do rządów i opinii publicznej w naszym regionie. Apel ten, wzywający do solidarności Europy wobec kryzysu uchodźczego i okazania pomocy uciekającym przed wojną, który podpisany został przez polityków, intelektualistów artystów i działaczy pozarządowych z nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej (czytaj list).

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – w latach 2013-2014 Fundacja zrealizowała projekt “Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”, którego kontynuacją jest tegoroczny projekt Wielokulturowa Biblioteka w ramach którego prowadzone są m.in. szkolenia dla bibliotek w tematach edukacji międzykulturowej. Fundacja zorganizowała w 2015 roku Kongres Bibliotek poświęcony tematyce wielokulturowości

Helsińska Fundacja Praw Człowieka - od wielu lat prowadzi punkt pomocy prawnej dla cudzoziemców mieszkających w Polsce. Wobec obecnej sytuacji prowadzi m.in. szereg akcji edukacyjnych np. w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i statystyki opracowuje odpowiedzi na pojawiające się mity dotyczące zaproponowanych przez Komisję Europejską tzw. „kwot uchodźców”, czyli przesiedleń i relokacji cudzoziemców do Polski (czytaj tekst).

Instytut Spraw Publicznych – od wielu lat prowadzi Program Polityki Migracyjnej, w ramach którego podejmowane są m.in. działania kampanijne oraz badania w dziedzinie migracji – zarówno z punktu widzenia państwa wysyłającego, jak i przyjmującego migrantów. Zespół programu zajmuje się również bezpośrednio wsparciem imigrantów w procesie integracji (poradnictwo prawne, psychoedukacja) (więcej informacji o programie). Obecnie ISP zaangażowany jest w działalność rzeczniczą na rzecz poprawy procedur i warunków przyjmowania uchodźców w Polsce.

Polska Akcja Humanitarna – PAH zakończył bezpośrednie działania na rzecz uchodźców w Polsce z końcem czerwca, jednak wciąż prowadzone są działania edukacyjne w tym zakresie. Ponadto nieustannie prowadzone są działania pomocowej dla uchodźców z Syrii w Libanie (więcej informacji o pomocy Syryjczykom). PAH współpracuje także z serbską fundacją Ana i Vlade Divac – w kwestii zapewnienia podstawowych potrzeb uchodźców: odzieży, paczek ze środkami higienicznymi, koszy jedzeniowych, dostępu do wody i apteczek w Serbii. Więcej informacji na stronie PAH.

Stowarzyszenie Willa Decjusza – krakowskie stowarzyszenie o bogatym doświadczeniu w pracy z mniejszościami  narodowymi oraz w kształtowaniu postaw tolerancji (m.in. prowadzenie corocznej Akademii Treningu Antydyskryminaycjnego). Stowarzyszenie prowadzi program stypendialny dla pisarzy i tłumaczy ze statusem uchodźc, którzy goszczą w Krakowie - mieście partnerskim Sieci Miast Uchodźctwa.