CZŁONKOSTWO

W niniejszym opracowaniu znajdą Państwo odpowiedzi na pytania dotyczące członkostwa w Grupie Zagranica. Zapraszamy również do kontaktu za pośrednictwem maila: grupa@zagranica.org.pl oraz telefonicznie: 22 299 01 05.

1. Jakie są rodzaje członkostwa w Grupie Zagranica?

Członkowie Grupy dzielą się na członków zwyczajnych i wspierających.

Członkiem zwyczajnym może zostać organizacja zarejestrowana w Polsce od co najmniej 2 lat, która przez okres co najmniej roku realizowała projekty z zakresu wspierania demokracji, pomocy humanitarnej i współpracy rozwojowej. Członkowie wspierający to organizacje, które z jakichś względów nie spełniają powyższych kryteriów. Są to organizacje, które wspierają misję Grupy, ale nie są bezpośrednio odbiorcą naszych działań (zarówno informacyjno-konsultacyjno-szkoleniowych, jak i rzeczniczych).   

Członkostwo zwykłe oznacza prawo do udziału w pracach Grupy (grupy robocze, konsultacja dokumentów), korzystania z naszych zasobów informacyjnych i narzędzi promocyjnych oraz naszej oferty programowej (szkolenia, seminaria, itp.), a także odwoływania się do pośrednictwa Grupy w sytuacjach spornych z instytucjami publicznymi w zakresie realizacji projektów zagranicznych. Oczywiście uczestniczą Państwo w Walnym Zebraniu, posiadając głos stanowiący (1 głos/organizację), a także bierne i czynne prawo wyborcze do wszystkich organów Grupy (Zarząd, Komisja Rewizyjna).

2.  Jakie są korzyści z członkostwa w Grupie Zagranica?

 • Możliwość brania udziału w dyskusji na istotne tematy w zakresie współpracy rozwojowej, wypracowywania wspólnych stanowisk, kreowania polskiej polityki współpracy rozwojowej
 • Możliwość nawiązania współpracy z innymi organizacjami, np. przy realizowaniu wspólnych projektów
 • Otrzymywanie comiesięcznego newslettera
 • Udział w bezpłatnych szkoleniach
 • Udział – jako reprezentant Grupy Zagranica - w wyjazdach zagranicznych – na konferencje, seminaria, itd.
 • Możliwość uczestnictwa w kreowaniu polityki współpracy rozwojowej na poziomie europejskim – Grupa Zagranica jest członkiem europejskiej platformy CONCORD
 • Stałe wsparcie biura Grupy Zagranica w pracy organizacji – konsultacje, porady, wyszukiwanie informacji, wsparcie w kontaktach z MSZ itd.

3. Jakie obowiązki względem Grupy Zagranica mają członkowie zwyczajni?

 Obowiązki mają charakter formalny:

 • przestrzeganie Statutu Grupy
 • opłacanie składek członkowskich

Oczywiście zachęcamy do aktywnego udziału w naszych pracach rzeczniczych i merytorycznych, jednakże nie ma obowiązku, by w nich uczestniczyć.

4. Jaka jest wysokość składki członkowskiej?

Wysokość składki członkowskiej jest obliczana w oparciu o wszystkie koszty łącznie (z roku poprzedzającego rok opłaty składki) - w informacji dodatkowej w sprawozdaniu finansowym powinna być konkretna kwota. W zależności od wysokości tej kwoty, ustalone są następujące progi składkowe:

 

Suma kosztów organizacji

Mnożnik

Składka

 < 200 000 zł

0,5

 200 zł

200 001 zł - 500 000 zł 

1,0 

 400 zł (składka bazowa)

500 001 zł – 1 000 000 zł 

1,2 

 480 zł

1 000 001 zł – 2 000 000 zł

1,8 

 720 zł

2 000 001 zł – 5 000 000 zł

2,4

960 zł

> 5 000 000 zł

3,0

1200 zł

 

Składka za dany rok opłacana jest do końca maja tegoż roku.

nr konta do opłacania składek: 18 1240 6247 1111 0000 4972 7496 (Bank Pekao S.A., Oddz. w W-wie, ul. Jasna 1, 00-013 W-wa.

Kwestia składek członkowskich uregulowana jest szczegółowo przez "Regulamin składek członkowskich Grupy Zagranica" przyjęty uchwałą Walnego Zebrania GZ w dn. 12 czerwca 2014.

5. Czy zawierana jest umowa o członkostwo?

Status członka zwyczajnego nadaje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, na pisemny wniosek kandydata zaopiniowany przez Zarząd Grupy. Natomiast rezygnacja z członkostwa następuje wskutek skreślenia z listy na pisemny wniosek członka. Od Państwa decyzji zależy jak długo będziecie członkiem Grupy.

6. Jak wygląda proces aplikacji o członkostwo?

Jeżeliby podjęli Państwo decyzję o aplikowaniu Waszej organizacji do Grupy, prosimy o przesłanie na adres biura Grupy Zagranica (ul. Noakowskiego 10/6A, 00-666 Warszawa) następujących dokumentów:

 • wniosku o przyjęcie (wzór - doc)
 • kopii decyzji o przystąpieniu do Grupy Zagranica, wydanej przez władze organizacji uprawnione – zgodnie ze statutem – do podjęcia takiej decyzji.
 • informacji (1-2 str.) o działalności organizacji w zakresie współpracy rozwojowej, wspierania demokracji, pomocy humanitarnej i edukacji globalnej.

ORAZ - w wersji elektronicznej na adres grupa [at] zagranica.org.pl:

 • aktualnego wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego
 • statutu (lub aktu równorzędnego).
 • ostatniego sprawozdania rocznego, zawierającego zarówno sprawozdanie finansowe, jak i merytoryczne

Kolejnym krokiem jest opiniowanie kandydatury przez Zarząd Grupy Zagranica, a następnie poddanie jej pod głosowanie podczas Walnego Zebrania.

W 2017 roku Walne Zebrania odbędzie się 18 maja.

7. Nota księgowa

Na życzenie za uiszczoną składkę członkowską Grupa Zagranica wystawia notę księgową.

Pobierz formatkę noty księgową (xls)