Interwencja ws. wyników konkursów Polskiej Pomocy

W trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej otrzymaliśmy listy rankingowe zawierające opinię merytoryczną Komisji Konkursowych konkursów “Polska Pomoc Rozwojowa 2023” i “Pomoc humanitarna 2023”. Zaobserwowaliśmy bardzo dużą rozbieżność pomiędzy listami a decyzjami Ministra o przyznaniu dofinansowania w ww. konkursach, opublikowanymi w dn. 9.08.2023.

Dotacje otrzymały m.in. organizacje i instytucje, którym przyznano bardzo małą liczbę punktów w ramach ww. opinii merytorycznych, w tym jedna organizacja, która otrzymała 0 punktów. Pominięto w ostatecznej decyzji oferty z bardzo wysokimi ocenami, które zostały złożone między innymi przez organizacje z wieloletnim doświadczeniem.

Grupa Zagranica wystosowała pismo do kierownictwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych z wnioskiem o wyjaśnienie decyzji dotyczących przyznania dotacji w konkursach na pomoc humanitarną i rozwojową.
Chcemy poznać argumenty, w oparciu których uznano, że oferty które uzyskały zerową lub bardzo niską punktację w opinii merytorycznej komisji konkursowych, są najlepszymi ofertami z propozycjami zadań publicznych i gwarantują realizację działań rozwojowych i humanitarnych, zgodnie z założeniami obu konkursów. Pismo zostało wysłane 14 września br., wciąż nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku konkursu “Edukacja globalna 2023”, którego wyniki poznaliśmy 8 listopada. Otrzymane w trybie wniosku o informację publiczne listy rankingowe wskazują, że dofinansowanie otrzymały projekty, które punktów miały stanowczo mniej, niż inne oferty (wyjątek stanowiła jedna oferta, która otrzymała najwyższą liczbę punktów i została wybrana do dofinansowania). 

Ponadto budżet całego konkursu opiewał na kwotę 1 800 000 zł. Po zsumowaniu kwot dotacji na 2023 rok, niewykorzystanego budżetu pozostało około 1 340 000 mln zł. Mimo bardzo dużej puli wysoko ocenionych ofert, nie zdecydowano o przyznaniu większej liczby dotacji. 

Uważamy, że powyższe praktyki naruszają zasad przejrzystości, wzajemnego zaufania oraz dobrej współpracy z organizacjami i innymi partnerami społecznymi, którzy od wielu lat realizują projekty Polskiej Pomocy.

Zainteresowanych szczegółami zapraszamy do kontaktu: grupa@zagranica.org.pl.

powrót na stronę główną